Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo balandžio 8 d. pirmadienio iki

balandžio 14 d. sekmadienio, 2024

 

 

link III Velykų sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas

moterų orumas ir vertė,

kad liautųsi diskriminacija,

kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse.

 

 

 

Ramybė jums“

                                                                                 Lk 24, 36

  

  

Prisikėlęs Kristus, pasirodęs savo mokiniams, linki jiems ramybės. Argi ne to trokštame mes visi, mūsų pasaulis, purtomas karų ir konfliktų, kurių baigties nematome? Ar ne to karštai siekiame mes, kartais apimti šiurkštumo ir noro skųstis? Šiuo Velykų laiku nebūkime nusiminę kaip mokiniai, sutikime Jį su džiaugsmu ir ramybe. Ne mes patys džiaugsmą ir ramybę sau dovanojame, o Kristus. Jis – mūsų guodėjas, Jo Prisikėlimas veikia ir šiandien. Kaip kartais sunku priimti Jį su pažadėtu ir dovanojamu džiaugsmu, nes tai ištraukia mus iš mūsų pačių ir palieka nesaugius! Kaip sunku kartais priimti vidinę ramybę, kuri išlaisvina iš bet kokio nerimo!

 

Anne-Marie Aitken

 

Evangelija pagal šventąjį Luką

(Lk 24, 35–48)

Anuo metu Jėzaus mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta

dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint.“ Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse.“ Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą.

Jūs esate šių dalykų liudytojai.“ 

 

 

Pirmadienis 8 d.

 

„Taip“ istorijos

 

Liturgija nukelia mus į praeitį! Velykų oktava turi „prioritetą“ prieš kitas šventes, tad kitą savaitę po Velykų švenčiame... Apreiškimą! Marijos „taip“ yra paleidžiamasis Jėzaus pasakojimo elementas, atvedęs ir į Jėzaus ištartą „taip“ meilei iki galo, kad mus visus išgelbėtų. Prisimindami angelo Gabrieliaus apsilankymo sceną, kuri Marijai sukėlė ir sumaištį, ir džiaugsmą, pamąstykime apie mokinius, kurie prisikėlusį Jėzų sutinka su jauduliu. Prašysiu prisikėlusio Kristaus, kad savo ruožtu išdrįsčiau atsakyti „taip“ ir daugiau gyvenimo dalyčiausi su kitais.

 

 

Antradienis 9 d.

 

Emausas visiems

 

Lukas pasakoja apie įvykius, kurie vyko nepaprastame laike ir nepaprastoje erdvėje. Tai Velykų vakaras, tuoj po palaimintos kelionės į Emausą. Atrodo, Jėzus tęsia tą pačią pedagogiką: ateina susitikti su drąsos netekusiais bičiuliais, primena, kas apie Jį parašyta Rašte, ir dalijasi maistu. Šį kartą Jis lieka iki vakarienės pabaigos! Dar kartą perskaitysiu ankstesnę istoriją apie Emausą ir dėkosiu prisikėlusiam Viešpačiui, kuris skiria laiko ir keliauja šalia manęs.

 

 

Trečiadienis 10 d.

 

Tikras buvimas

 

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų...“ (Mt 18,20). Jėzus ateina ne tik ten, kur susirinkę Jo vardu, bet ir tada, kai mokiniai kalba apie Jį. Šis žmogaus žodis yra „tikras buvimas“. Tai ne dvasia: Jis juos kviečia pamatyti, paliesti, pažvelgti... Jis tarp jų, Jis ne vaiduoklis! Prašysiu prisikėlusio Kristaus, kad diena iš dienos vis labiau tikėčiau Jo Prisikėlimu.

 

 

Ketvirtadienis 11 d.

 

Nepaprasta ramybė

 

Jėzus kviečia juos priimti Jo ramybę. Tačiau mokinių reakcija prieštaringa: juos apima išgąstis ir baimė. Pradžioje ėmę virpėti iš išgąsčio, vėliau iš džiaugsmo stebisi. Tiesą sakant, kai Dievas apsireiškia, Jo meilė gali atrodyti per didelė. Sutrikę galime užsiverti ir suabejoti, ar tikrai Jis mus

myli. Prašysiu prisikėlusio Kristaus, kad galėčiau labiau priimti Jo ramybę ir Jo džiaugsmą, net kai išgyvenu išbandymus ir kovas.

 

 

Penktadienis 12 d.

 

Protas veikia

 

Tikėjimas nėra patirtis, paprasčiausiai paliečianti emocijas. Taip Jėzus atveria mokinių protą Rašto suvokimui. Kalbama apie tai, kad Prisikėlimą gali suvokti daugelio žmonių protas. Atverti knygą, Bibliją, o ir savo gyvenimą – tai atsisėsti akivaizdoje To, kuris atveria protą ir leidžia rasti Jo buvimą savo istorijoje. Prašysiu prisikėlusio Kristaus, kad atvertų mano viduje tai, kas uždaryta, arba ko nesuprantu.

 

 

Šeštadienis 13 d.

 

Apčiuopiamas įrodymas

 

Jėzus galėjo būti patenkintas, būdamas paliestas, kaip ir Tomas. Jis eina dar toliau – jų akyse valgo keptą žuvį. Kodėl toks gestas? Pats prisikėlimas tarsi tampa kūnu, tampa artimas ir konkretus. Prašysiu prisikėlusio Kristaus, kad tikėčiau Jo gyvybe, veikiančia mano kūniškame gyvenime,

tikėčiau savo paties prisikėlimu.

 

 

Sekmadienis 14 d.

 

Turime tą liudyti

 

Per mūsų liudijimą Žodis įgauna kūną, atgyja. Jėzus nieko neužrašė, kiekvienas turi perduoti Jo testamentą. Du šio perdavimo etapai: pirmiausia priimti Jo žodį, leisti jam sklisti mumyse ir aplink mus. Tada išdrįsti liudyti išgelbėjimo darbą, kurį Viešpats atlieka dėl mūsų. Tai ne argumentacija, o šauksmas dėl pažado išsipildymo, meilės pilnatvė! Jėzaus žodis iš tiesų buvo mumyse sudygęs, o dabar duoda gausių vaisių. Šis vaisingumas yra visuotinumo ženklas, pasirodysiąs per Sekmines.

Kartu pasistenkime suvokti šią misiją, kad pasiektume pačius pažeidžiamiausius žmones savo mieste ir savo kaime.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).