Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato 

misija, vizija ir strateginiai tikslai

2011 09 01 

 

Rektorato misija – padėti visiems atpažinti begalinę Dievo meilę ir neribotą viltį.

 

Rektorato vizija – padaryti Kauno jėzuitų rektoratą ta vieta, kuri darytų teigiamą įtaką visų kauniečių gyvenimui, kurioje kiekvienas būtų svetingai priimamas, kurioje kiekviena šeima ir asmenybė atpažintų Dievo veikimą savo gyvenime ir galėtų augti ir klestėti savo tikėjimo kelionėje.

 

Rektorato strateginiai tikslai

/pagal Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimus, jėzuitų dvasingumo principus, Jėzaus draugijos Generalinės Kongregacijos nr. 35 dokumnetus/

 

1)      rengti įkvepiančias ir padrąsinančias pamaldas, kurios stiprina tikėjimą į Jėzų Kristų,

2)      muzika, malda ir pamokslais padėti žmonėms patirti Šventosios Dvasios veikimą jų gyvenime,

3)      ugdyti sielovados lyderius taikant šv. Ignaco Lojolos dvasingumo principus,

4)      gyventi pagal mūsų globėjo šv. Pranciškaus Ksavero, drąsaus misionieriaus, pavyzdį,

5)      rūpintis nuo Bažnyčios nutolusiųjų sielovada,

6)      rūpintis šeimų ir nevedusiųjų sielovada,

7)      rūpintis vaikų ir jaunimo sielovada,

8)      rūpintis ligonių ir neįgaliųjų sielovada,

9)      rūpintis dvasinių pašaukimų ugdymu,

10)   ugdyti harmoningą gyvenimo būdą (dvasinėje, fizinėje, finansinėje ir kitose srityse),

11)   rūpintis kasdieninių ir sekmadienio pamaldų bei religinių švenčių organizavimu,

12)   rūpintis aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu liturgijoje,

13)   rūpintis choro dalyvių, skaitytojų ir patarnautojų sielovada bei nuolatiniu ugdymu,

14)   rūpintis liaudiškojo pamaldumo praktikavimu ir piligriminių kelionių rengimu,

15)   organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezę,

16)   rengti lankytojus sakramentiniam gyvenimui,

17)   vykdyti karitatyvinę ir savanorišką veiklą,

18)   organizuoti labdaros ir savitarpio pagalbos akcijas.

 

Rektorius kun. Stasys Kazėnas SJ