Šeštas žodis:


Atlikta!“ (Jn 19, 30)


Mąstymas

Niekada neteko matyti sunkesnio filmo už Melo Gibsono Kristaus kančią. Didžiąją šio filmo dalį norėjau nukreipti akis į šalį Net kine buvo siaubinga matyti nukryžiavimą. Ir nesuvokiama, kad tai iš tikrųjų įvyko kažkam, ir ne bet kam, o mano Viešpačiui ir Išgelbėtojui. Anksčiau studijavau Kristaus mirtį ant kryžiaus ir supratau, ką Jėzus patyrė. Bet matyti jo kančios vizualinį pristatymą buvo beveik daugiau, negu galėjau priimti. Kai Kristaus kančia baigėsi, pajutau akivaizdų palengvėjimą. Dėkui Dievui, tai baigėsi.

Kai Jėzus ištarė „Atlikta“, tai tikrai reiškė palengvėjimą, kad jo kentėjimas baigėsi. „Atlikta“ reiškė iš dalies „Tai pagaliau padaryta!” Bet iš graikų kalbos verčiamas veiksmažodis „Atlikta“(tetelestai) reiškia daugiau, negu tik tai. Eugene Peterson Žinioje paaiškina pilną žodžio prasmę: „Tai yra padaryta..atlikta“. Jėzus įvykdė savo misiją. Jis paskelbė ir iškilmingai atvėrė Dievo karalystę. Jis atskleidė meilę ir Dievo malonę. Ir įgyvendino tą meilę ir malonę, mirdamas už pasaulio nuodėmę, tokiu būdu atvėrė visiems kelią, kad gyventų pagal Dievo valdžią.

Kadangi Jėzus baigė savo išganymo darbą, tau ir man nereikia prie to prisidėti. Iš tikrųjų, mes negalime. Jis įvykdė tai, ko mes niekada negalėjome, prisiėmė pats ant savęs mūsų nuodėmę ir atidavė mums savo gyvenimą. Jėzus atliko tai, dėl ko jis buvo siųstas, ir mes esame jo nepaprastų pastangų paveldėtojai. Dėl to, kad jis atliko, tu ir aš niekada „neatlikome“. Mes turime viltį šiam ir kitam gyvenimui. Žinome, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Vieną dieną, ką Dievas mumyse pradėjo, taip pat bus atlikta, jo malonei. Iki tos dienos gyvensime tikėjime Jėzaus pergalės šauksmu „Atlikta!”


Klausimai mąstymui

Ar jūs gyvenate, tarytum Jėzus baigė išganymo darbą? Ar jūs tikite, kad Dievas baigs tai, ką jis jumyse pradėjo?


Malda

Kaip surasti žodžius, kuriais išreikščiau tau, brangus Viešpatie Jėzau, savo dėkingumą? Tu tai padarei. Tu pabaigei tai, dėl ko tave siuntė, ištikimas gyvenime, ištikimas mirtyje. Tu įvykdei tai, ko joks kitas žmogus negalėjo atlikti, prisiimdamas pasaulio nuodėmę ant savo nenusidėjusių pečių...prisiimdamas mano nuodėmę, kad galėčiau gauti tavo atleidimą ir naują gyvenimą.

Visas garbinimas bus tau, maloningas Viešpatie, tam, kad užbaigtum išganymo darbą. Visas garbinimas bus tau, brangus Jėzau, kad mane išgelbėjai. Aleliuja! Amen.