Dievo planas šeimai –Dievo meilės atspindys

Fr. Tommy Lane


Šiuo metų laiku, kai šeimos vėl iš naujo susivienija ir kai švenčiame Jėzaus, Marijos ir Juozapo Šventąją Šeimą, apmąstome, ką reiškia būti šeima. Šeima – visuomenės ir Bažnyčios pagrindinė ląstelė. Šeimoje pirmiausiai išmokstame bendrauti ir sužinome, kas yra gėris ir blogis. Šeimoje mokomės, kas yra meilė, nes joje pirmą kartą priimame meilę. Šeimoje pirmą kartą mokomės atleisti ir melstis. Šeimoje pirmiausiai sužinome apie Dievą, Jėzų ir Mūsų Mergelę. Šeimoje mokomės branginti save ir kiekvieną, pasiimdami sau vertybes iš to, ką pasakė ar nepasakė mūsų tėvai. Šeima mus ugdo per daugelį metų. Žmonijos ateitis priklauso nuo šeimos, nes jos dėka mes visi esame. Šiais laikais labai stengiamasi sunaikinti šeimą, ir jeigu šeima vakarų visuomenėje bus sunaikinta, vakarų pasaulis subyrės, nes visa žmonija ateina per šeimą. Šiandien yra daug bandymų iš naujo apibrėžti šeimą, bet jie neatspindi Dievo plano šeimai.

Ar šeima atitinka jai skirtą Dievo planą? Trokštame, kad šeimos būtų geriausios dėl vaikų, kad tai jiems būtų geriausia gyvenimo pradžia. Svarbu apmąstyti, kaip mūsų šeima vykdo Dievo planą, nes šeima, kurioje augame, daro įtaką likusiam gyvenimui. Apmąstydamos Dievo planą, šeimos tampa galingomis. Koks yra Dievo planas šeimai? Ką Jėzus kalba apie šeimą? Mato Evangelijoje Jėzus sako:

„Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių sukūrė žmones kaip vyrą ir moterįir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“. (Mt 19, 4-6)

Labai aiškūs Jėzaus žodžiai apie Dievo planą šeimai. Pasak Jo, vyras ir moteris tampa vienu kūnu ir ką Dievas sujungė, žmogus negali išskirti.

Ką Dievas atskleidžia apie savo planą šeimai? Laiške Efeziečiams skaitome: „Vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save“ (Ef 5, 25). Kiek Jėzus mylėjo Bažnyčią? Jis taip labai mylėjo Bažnyčią, kad dėl jos numirė. Tai yra, kiek vyrai turi mylėti savo žmonas pagal laišką Efeziečiams; vyrai turi mylėti savo žmonas taip, kaip Kristus mylėjo Bažnyčią. Laiške taip pat sakoma: „Vyrai turi mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį“ (Ef 5, 28). Ir toliau laiške sakoma kažkas gražaus, kad vyro ir žmonos meilė vienas kitam yra Kristaus meilės Bažnyčiai atspindys (Ef 5, 32). Ar tokia, vyrai ir moterys, yra jūsų meilė vienas kitam – nesavanaudiškos Kristaus meilės Bažnyčiai atspindys? Ištrauka iš laiško Efeziečiams gražiai apibūdina Dievo planą šeimai.

Ką dar sužinome apie Dievo planą šeimai? Apie tėvus ir vaikus? Vėl pažvelkime į tą patį laišką Efeziečiams: „Vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas“ (Ef 6, 1). Vaikai, ar visada mylite savo tėvus? Kartais susidaro įspūdis, kad ketvirtasis įsakymas buvo perrašytas ir dabar jis teigia, kad tėvai turi paklusti savo vaikams. Toliau laiške skaitome: „Tėvai, neerzinkite savo vaikų“ (Ef 6, 4). Taigi, laiške Efeziečiams dar kartą randame gražių žodžių apie Dievo planą šeimai.

Jeigu šeimos atspindės Dievo planą šeimoms, jos taip pat bus šeimomis, skiriančiomis pirmenybę Dievui. Taigi, gal kiekvieną vakarą išjunkite televizorių ir kartu melskitės, kaip šeima? Laiške Kolosiečiams (3, 16) sakoma: „Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai“. Jeigu tikėjimas Dievu nemotyvuoja šeimos, šeima sukuriama nepalankiomis sąlygomis. Tebūna Jėzus jūsų šeimos centre, „tegul Kristaus žinia visame savo turtingume būna jūsų namuose.“

Taigi, kai skaitome Šventąjį Raštą, matome, kad Dievas daug apreiškė apie savo planą šeimai. Šiandien švenčiame Jėzaus, Marijos ir Juozapo Šventąją Šeimą. Kai Tėvas atsiuntė Jėzų, kad atskleistų savo meilę ir parodytų kelią pas Jį, Jėzus nenukrito iš dangaus kaip suaugęs žmogus. Jėzus atėjo kaip Šventosios Šeimos iš Nazareto narys. Dievas pasirinko šeimą, kad atskleistų mums, kokiu būdu visos šeimos turi surasti savo kelią pas jį. Meldžiame, kad mūsų šeimos vykdytų Dievo planą, nes tai yra vienintelis būdas būti laiminga šeima.

Šiuo metų laiku, kai šeimos vėl iš naujo susivienija, gera pamąstyti, kaip mūsų šeima atitinka Dievo planą, skirtą šeimai. Koks yra Dievo planas šeimai? Jėzus mums sako, kad vyras ir moteris tampa vienu kūnu ir ką Dievas suvienijo, žmogus negali išskirti. Laiškas Efeziečiams daug atskleidžia apie Dievo planą šeimai. Vyrai turi mylėti savo žmonas taip, kaip Kristus myli Bažnyčią; iš tikrųjų, jūsų meilė turi būti Kristaus meilės Bažnyčiai atspindys. Vaikai turi būti paklusnūs savo tėvams. Laiškas Kolosiečiams primena, kad reikia iškelti Kristaus žinią į mūsų namų ir gyvenimų centrą. Tai yra Dievo meilės ir malonės slėpinys šeimoms. Meilė šeimoje yra Dievo meilės atspindys. Šeimų pašaukimas – parodyti Dievą, leisti prasiskverbti Dievo šviesai.

 

Paruošta pagal: Fr. Tommy Lane „God’s Plan for the Family - a Reflection of God’s Love“

Paruošė: Saulenė Išganaitytė

 

http://www.frtommylane.com