Mielieji sutuoktiniai, santuoka yra Viešpaties „dovana“ ( plg. 1 Tim 4,4) tebūna ji gerbiama it nesuteptas santuokos patalas ( Žyd 13,4 ). Ta Dievo dovana apima lytiškumą: „ Nesitraukite vienas nuo kito“ ( 1 Kor 7,5 ).  Per Kristų santuoka ir šeima gauna malonę, būtiną Dievo meilei liudyti ir gyventi bendrystėje. Vatikano II susirinkimas  „Gaudium et spes“ pastoracinė konstitucija pabrėžė: „kaip ji yra  gyvenimo ir meilės bendruomenė „ (plg. 48) parodant, kad šeimos centre yra meilė <...>  kuri apima abipusį savęs dovanojimą.

         Santuokos sakramentas yra dovana sutuoktiniams pašventinti ir išganyti, nes jų priklausomybė vienas nuo kito per sakramentinį ženklą perteikia realų paties Kristaus ryšio su Bažnyčia paveikslą. Savęs dovanojimas vienas kitam, neatsiejama nuo sakramentinės santuokos, šaknijasi krikšto malonėje. Vienas kitą priimdami ir lydimi Kristaus malonės, sutuoktiniai pažada visišką atsidavimą, ištikimybę ir atvirumą gyvybei.  Meilės vienybėje sutuoktiniai patiria tėvystės ir motinystės grožį. ( Šv. Tėvas Prančiškus  „Meilės džiaugsmas „   67-73)

        Taigi. Santuoka, kurią vyras ir moteris sudaro antrai pusei tebegyvenant visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, — vienumas ir neišardomumas. Kitaip tariant santuoka sudaroma tik vieną kartą ir jokios žmogiškos jėgos negali būti išardyta. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta: „Taigi jie - jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6). Santuokoje vyras ir moteris yra lygiateisiai, vienas kitam atsidavę, tarnaujantys ir pasiryžę būti atviri gyvybės dovanai bei drauge auginti vaikus.

Santuoka nėra „daiktas“ ar „jėga“, nes iš tikrųjų pats Kristus „ ateina pas susituokusius krikščionis per santuokos sakramentą. Jis pasilieka su jais, duoda jiems jėgų imti savo kryžių ir sekti Juo, pakilti parpuolus, vienas kitam atleisti, nešioti vienas kito naštas ( Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1642).

 

 

      Norintys susituokti šv.Pranciškaus Ksavero                                          bažnyčioje.

 

Prašome paskambinti ar parašyti laišką kun. Stasiui Kazėnui SJ, kuris administruoja rektoratą: kazenas.sj@gmail.com, tel. 8 698 33300  

Mūsų bažnyčia neparapijinė, todėl joje galima susituokti tik išimties tvarka. Kiekvienai santuokai reikalingas vyskupo leidimas. Vyskupas leidžia tuokti  pvz. jeigu lankote mūsų bažnyčią, esate KJG alumtas, dalyvaujate maldos grupelėse, rekolekcijose, esate rėmėjas, priėjote pirmos šv. Komunijos, globojo ar pasižada Jus globoti vienas iš dvasininkų ir t.t.

Jeigu norima galima papildomai susitarti  su  Jums artimu kunigu.

Kun. Algirdas Paliokas SJ      tel. 8 614 99565 < alpalsj@yahoo.com  >

Kun. Aldonas Gudaitis SJ     tel. 8 610 42003 < aldonassj@hotmail.com >    


Galima pasikviesti ir kitą kunigą ir po to rektorate rezervuoti jungtuvių laiką. Kuo ankščiau, tuo geriau.

 

Atsakingas kun. Stasys Kazėnas SJ

 

Rūpestingai užpildyti anketą.

Ją rasite  bažnyčios svetaineje ,< www.kjb.lt >   sakramentai> santuoka.  Užpildyti anketą nors 3 mėn. prieš santuoką.

 

Reikalingi dokumentai.

Krikšto sakramento kopija.

Sutvirtinimo sakramento kopija.

Laisvo stovio  ir leidimo iš savo parapijos tuoktis Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

Gimimo liudijimo kopijos, jeigu per bažnyčia registruosite santuoką Civilinės Metrikacijos skyriuje.

Iš Arkivyskupijos Šeimos centro pažymą apie paruošiamųjų santuokai kursų baigimą.

 

Jūsų pasiringtas kunigas padės Jums  užpildyti dokumentus, gaus Kauno arkivyskupijos  leidimą ir jeigu Jūs pageidausite, Jūsų santuoką  užregistruos Civilinės Metrikacijos skyriuje.

Po Jūsų santuokos kunigas per 10 d. privalo pranešti, Jums pasirašius dokumentus, CM Skyriui.

Taip pat apie Jūsų santuoką kun. privalės raštu informuoti arkivyskupijos kuriją ir Jūsų parapijas.

 

 

 

 

Duomenų anketa santuokos sakramenui

Siūlome susipažinti su santuokos apeigynu
Sant_apeig.doc
Microsoft Word Document 234.5 KB

Apie Santuokos sakramentą KBK (SIŲSTIS)