Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo birželio 12 d. pirmadienio

iki birželio 18 d. sekmadienio, 2023

 

link 11-ojo eilinio sekmadienio, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė

konkrečiais veiksmais stengtųsi panaikinti kankinimus

ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.

 

 

 

„Eikite ir skelbkite,

jog prisiartino Dangaus Karalystė“

                                                               Jn 6, 53

 

 

 

Pasiklydusių avių, be abejo, buvo Jėzaus laikais. Argi nėra jų ir šiandien? Tą gerai žinome! Bet ar į jas žvelgiame, o gal jų tyčia nepastebime? Ar einame pas jas, gal kaltiname, į jas nekreipiame dėmesio? Šią savaitę Jėzus mus asmeniškai kviečia, vadindamas kiekvieną iš mūsų vardu. O kodėl? Nes mus siunčia skelbti, „jog prisiartino Dangaus Karalystė“. Tačiau dėmesio! Nesiekime patogumo, būdami su žmonėmis, kurie yra šalia mūsų ir mąsto kaip mes, bet eikime pas žmones, kurie sutrikę, pasiklydę, suvargę, nusiminę. Toli ieškoti nereikia, esame jų apsupti. Taigi, leiskimės į kelią nedelsdami, kojas apsiavę patogiais batais, ir atvira širdimi.

 

Emmanuelle Huyghues Despointes, KG bendruomenė

 

 

 

Jėzaus pagal šventąjį Matą

 

(Mt 9, 36 – 10,8)  

 

Anuo metu, matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“ Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negales. Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kanaanietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino Dangaus Karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ 

 

 

Pirmadienis 12 d.

Dovanaῖ gauti

 

Iš Dievo gauname dovanaῖ: Jo meilė dovanojama veltui, Jo dovanos ne už nuopelnus, Jis tiesiog duoda. Šis pastebėjimas kartais gali kelti nerimą. Iš tiesų, Jėzus išsirenka savo apaštalus ir tiesiogiai suteikia jiems galią išvarinėti netyrąsias dvasias ir gydyti visokas ligas bei negalias. Jokio stojamojo egzamino ar įgūdžių patikrinimo, apaštalai gauna dovanas.

Ar galiu atpažinti visas dovanas, kurias man dovanoja Viešpats?

Šiandien skirsiu laiko joms pastebėti, užrašyti popieriuje ir už jas padėkoti.

 

 

Antradienis 13 d.

Dovanaῖ duoti

 

Jėzus išsirenka apaštalus, suteikia jiems valdžią ir tiesiogiai ragina duoti, tapti misionieriais. Ir kokiais misionieriais! Gydyti, prikelti mirusius, nutyrinti, išvarinėti demonus ir, žinoma, skelbti, jog prisiartino Dangaus Karalystė. Kaip galime kasdien duoti dovanaῖ? Evangelija mums pateikia įdomią užuominą: „Jūs – žemės druska, jūs – pasaulio šviesa“ (Mt 5, 13 – 16).

Viešpatie, suteik man jėgų dovanoti, būti druska ir šviesa pasauliui,

teikti kvapą ir džiaugsmą savo artimui.

 

 

Trečiadienis 14 d.

Už Izrealio ribų nėra išsigelbėjimo?

 

Atsigręžti tik į pasiklydusias Izraelio avis, o ne į pagoniškas tautas!? Kalboje apie misijas ribotas veiksmų laukas gali atrodyti nesuderinamas. Evangelistas Matas kreipiasi į žydus ir krikščionis, atkakliai pabrėždamas žydišką Jėzaus misijos pobūdį. Jėzus atėjo ne panaikinti, o įvykdyti Rašto, kaip Kristus mėgsta sakyti. Būkime ramūs, Mato evangelija tuo nesibaigia, ir būtent paskutiniame skyriuje misija taps platesnė: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“.

Galiu apmąstyti visuotinį Gerosios Naujienos mastą ir dėkoti už visas tautas, kurias pasiekė Evangelija, o ypač patikėti tuos, kurie jos dar nepažino.

 

 

Ketvirtadienis 15 d.

Dvylika – skaičius, turintis prasmę

 

Rašto santykis su žydų tautos istorija aptinkamas labai specifiniame šio teksto simbolyje, kur matome, kad Jėzus ateina išpildyti Rašto. Iš tiesų, dvylikos apaštalų pasirinkimas susijęs su dvylika Izraelio genčių. Ši skaičių dar rasime Apokalipsėje, kur aprašoma dvylika Dangiškosios Jeruzalės vartų.

Dėkosiu už šią ilgą išganymo istoriją, kuri eina per išrinktąją tautą, tęsiasi iki žemės pakraščių ir iki mano gyvenimo šiandien.

 

 

Penktadienis 16 d.

Jėzus turi švenčiausią Širdį!

 

Skirkime laiko apmąstyti Jėzui, kurį, matant minias, apima gailestis. Jis sujaudintas, matydamas šią minią, pasimetusią lyg kaimenę be piemens. Iš šio Širdies polėkio kyla ir kiti Jo veiksmai: kvietimas melstis už didelę pjūtį, dvylikos apaštalų pasirinkimas, jų išsiuntimas į misiją. Šią dieną, kai švenčiame Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, būkime paliesti Jo atjautos, meilės mums. Kaip ir šventasis Jean François Régis, kurį irgi šiandien švenčiame ir kuris žinojo, kaip leistis būti Dievo mylimam, norint suteikti savo misijai prasmės ir pagrindo (kūno).

 

 

Šeštadienis 17 d.

„Melskite pjūties šeimininką“

 

Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Tai pastebėjimas, kuris tarsi aidu atkartoja Bažnyčią tokią, kokią ją žinome šiandien, kas kartais gali sukelti neviltį. Tačiau Jėzaus žinia aiški ir paprasta: „Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. Galime priimti jį pažodžiui, melstis ir prašyti, kad Viešpats sužadintų mumyse troškimą gyventi pagal Jo Žodį ir liudyti Jo meilę. Kad visi – kunigai, vienuoliai, vienuolės, pasauliečiai – turėtų dideles ir kilnias širdis, pasirengusias nuimti derlių.

 

 

Sekmadienis 18 d.

Komanda kaip ir kitos

 

Bet kokia komanda Jėzus apsupo save? Dvylika vyrų su kartais abejotinomis mintimis, ambicijomis ir veiksmais. Vieni trokš gauti geriausias vietas pas Tėvą, vienas išduos, kitas tris kartus išsižadės savo Viešpaties. Tai gana paprasta komanda, kurioje daug žmogiškumo, geros valios ir praleistų galimybių. Tačiau Jėzus ir toliau pasitiki bei myli, Jis nueis taip toli, kad vienam iš jų patikės savo

Bažnyčią. Šią dieną galime ypač melstis už visus šeimų tėvus, prašydami Viešpaties paskatinti juos tęsti savo misiją, nepaisant neišvengiamų klaidų. Kad jie galėtų jausti besąlygišką Tėvo meilę, palaikančią juos kasdienybėje.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).