Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo sausio 15 d. pirmadienio iki

sausio 21 d. sekmadienio, 2024

 

 

link 3 eilinio sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad Dvasia padėtų mums pažinti skirtingas charizmas

krikščionių bendruomenėje ir atskleisti įvairių Katalikų Bažnyčios liturginių tradicijų turtingumą.

 

 

 

„Jie sekė paskui Jį“

                                                                                 Mk 1, 20

  

 

Kokia traukos jėga sklinda iš Jėzaus, kad vyrai palieka tėvą, valtį, tinklus ir leidžiasi į precedento neturintį nuotykį! Koks Karalystės troškulys juose apsigyvena, kad jis įgauna pirmenybę! Šie dalykai vyksta tyliai, nepastebimai, tačiau vis tiek apie tai pasakojama praėjus dvidešimčiai amžių! Kristus ir šiandien kviečia mokinius sekti paskui Jį. Susitikimas su Juo kasdienybėje mus perkeičia. Jis kviečia mus paleisti savo gyvenimą, jo nebekontroliuoti. Tada imamės veiksmų, kurių net neįsivaizdavome, išdrįstame pasakyti neištartus žodžius ar tiesiog išeiname susitikti su žmonėmis, kurių įprastai nesutinkame. Kvietimas išeiti, leistis į kelią kelio nežinant, tik žinant, su kuo ir kokiu tikslu einame.

 

Anne-Marie Aitken 

 

Evangelija pagal šventąjį Morkų

(Mk 1, 14–20)

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Gerąją Dievo Naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo Karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

 

 

Pirmadienis 15 d.

 

Jėga išbandymuose

 

Neabejotinai, Jono Krikštytojo suėmimas – išbandymas Jėzui. Galime nujausti Jo klausimus apie pusbrolio likimą ir Jo liūdesį matant, kad jo skelbiama žinia nebuvo priimta. Tačiau šie įvykiai paskatino Jėzų veikti, galbūt tai netgi Jo misijos pradžios taškas: Jėzus skelbs ir įkūnys visų pranašų perduotą žinią. Ir Jis renkasi remtis į mokinius. Viešpatie, išmokyk mane, kad nenusivilčiau, patirdamas išbandymus, suteik man viltį, kad kiekvieną dieną sutikčiau kaip naują pradžią.

 

 

Antradienis 16 d.

 

Skelbti Evangeliją

 

Klausysiuosi, ką Kristus sako: „Dievo Karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Šie žodžiai skirti man asmeniškai. Pasistengsiu prisidėti prie šių žodžių, kurie skamba dabar. Evangelijos skelbimas neturi prasmės nei praeityje, nei ateityje. Kad ir kokie būtų įvykiai pasaulyje

ar mano gyvenime, šiandien ir kiekvieną dieną Jėzus man kalba ir taria žodį, kad mokyčiausi gyventi kaip Jis. Viešpatie, atverk mano širdį ir suteik man tikėjimo, kad ir aš mylėčiau tuos, kuriuos sutinku, ir skelbčiau Tavo Evangeliją.

 

 

Trečiadienis 17 d.

 

Jėzaus žvilgsnis

 

Stabtelsiu akimirkai ir apmąstysiu Jėzų, kuris pastebi Simoną ir Andriejų. Leisiuosi, kaip ir jie, kad Jis žvelgtų į mane. Nevengsiu šio meilės žvilgsnio, atsiversiu jam. Leisiu Jam pažvelgti į visą mane: į mano kūną, sielą, džiaugsmus ir silpnybes. Jis mane pažįsta ir myli, Jis yra šalia manęs. Skirsiu laiko su Juo pažvelgti į paprastus savo dienos ir gyvenimo dalykus ir juos priimti: savo darbą, šeimą, draugus, žmones, kuriuos sutinku kelyje. Viešpatie, tegul Tavo žvilgsnis perkeičia mano širdį taip, kad žinočiau, kaip į kiekvieną žvelgti Tavo akimis.

 

 

Ketvirtadienis 18 d.

 

Žmonių žvejai

 

Su Simonu, Andriejumi, Jokūbu ir Jonu klausysiuosi Jėzaus pasiūlymo. Jis ragina mane pasitikėti Juo ir sekti paskui Jį. Jam rūpi, kas svarbu šiems broliams, kurių gyvenimas sukasi apie žvejybą. Jis ragina juos viską palikti, neišrauti, bet kviečia eiti toliau ir savo talentus skirti Evangelijos tarnystei.

Viešpatie, Tu, kuris kasdien kvieti mane eiti paskui save, padėk man atrasti savo talentus ir suvokti, kaip juos panaudoti brolių ir seserų tarnystei.

 

 

Penktadienis 19 d.

 

Jie sekė paskui Jį

 

Atsiversiu šių pirmųjų mokinių, palikusių savo darbą ir šeimą ir nusekusių paskui Jėzų, pasitikėjimui. Susitikimas su Mesiju, suėmus Joną Krikštytoją, pažadino jiems svajonių ir naujos vilties. Kartu su jais prašysiu Viešpaties pagalbos, kad atsikratyčiau to, kas trukdo gyvenime iš tikrųjų susitikti su Kristumi. Viešpatie, suteik man savo Šventąją Dvasią, kad suvokčiau, kas ateina iš Tavęs. Kartu su jais pasirinksiu ką nors atlikti šią dieną, kad parodyčiau, jog leidžiuosi į kelią.

 

 

Šeštadienis 20 d.

 

Tuoj pat

 

Gali mus nustebinti ir net sukelti nerimo viena smulkmena: kaip šie vyrai, turintys šeimą, darbą, socialinę padėtį, gali palikti viską ir sekti paskui Jėzų? Morkaus evangelijoje žodžiai „tuoj pat“ dažnai pasitaiko ir reiškia vieną dalyką: Dievo pašaukimas iš tikrųjų ragina išjudėti. Literatūrinis

evangelijų stilius nesileidžia į psichologinius apaštalų pasirinkimo klausimus (neabejotinai jie turėjo abejonių). Ir mes kviečiami apmąstyti: kaip iš tikrųjų Viešpaties kvietimas mane paskatino leistis į kelią? Viešpatie, leisk man su džiaugsmu atsiliepti į Tavo kvietimus, kad ir kokia būtų mano gyvenimo padėtis ir koks amžius.

 

 

Sekmadienis 21 d.

 

Bažnyčios atsivertimas

 

Jėzus leidžiasi į kelią, kad skelbtų Evangeliją. Jis pasirinko Galilėją, esančią toli nuo žydų įstaigų, arti paprastų žmonių, gyvenančių kasdienį gyvenimą. Nineve, Galilėjoje ar Korinte žinia tiems, kurie nori ją išgirsti, visada ta pati: atverk savo širdį susitikimui, kuris vyksta šiandien, su Viešpačiu.

Atsivertimas – vidinis judesys, kuris turi turėti įtakos mūsų veikimui krikščionių bendruomenėje, nes gyvenimas yra nuolatinis judėjimas. Viešpatie, apsisprendei patikėti savo Bažnyčią mums, turintiems talentų ir žmogiškų silpnybių. Suteik mums galimybę suabejoti savimi ir atsiriboti nuo praeinančių dalykų, kad kiekvieną dieną būtum mūsų gyvenimo ir šventimo centras.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com)