Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo vasario 5 d. pirmadienio iki

vasario 11 d. sekmadienio, 2024

 

 

link 6 eilinio sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad paskutinėmis gyvenimo dienomis nepagydomi ligoniai

ir jų šeimos visada gautų reikiamą medicininę pagalbą

ir būtų tinkamai palydimi.

 

 

 

Pasigailėk“

                                                                                 Mk 1, 41

  

 

Gailestingumas šiandien nėra vertinamas. Labiau vertinama atjauta, būnant šalia kito, o ne aukščiau už kitą. Ir vis dėlto kelis kartus  vangelijose Jėzus parodo gailestį tiems, kuriuos sutinka. Jo širdis suvirpa, matant kenčiančius žmones arba minias, nežinančias, kur eina. Jis kaip Dievo

Sūnus susijaudina iki pat savo esybės gelmių. Jis negali leisti žmonijai eiti į prapultį ir parodo išgelbėjimo gestą: apvalo, grąžina gyvybę, vėl įveda į bendruomenę tuos, kurie buvo nuo jos atitolinti. Ar kada nors leidome Jėzui mūsų gailėtis? Ar išdrįsome priimti Jo gailestingumą, per kurį

Jis mums atskleidžia, kas yra, ir mus išgelbsti? Su Juo leiskime, kad pačią mūsų gelmę apimtų gailestis kitiems ir pasiektume visiems siūlomą gyvenimo pilnatvę.

 

Anne-Marie Aitken

 

Evangelija pagal šventąjį Morkų

(Mk 1, 40–45)

Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų.“ Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti.“ O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo

viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

 

 

Pirmadienis 5 d.

 

Būti atskirtam

 

Dvigubas skausmas, kai esi raupsuotasis. Prie šios sekinančios ligos nepatogumų prisideda tai, kad religiniai įstatymai skelbia, jog raupsuotasis nešvarus (Kun 13, 45–46). Ligonis, auka, laikomas kaltu, jis kenčia, yra atstumiamas. O ir tie, kurie jį paliečia. Higieninės atsargumo priemonės

sustiprina atskirtį. Raupsuotasis neturi jokių galimybių. Galiu apmąstyti visus tuos, kurie jaučiasi atskirti, nes yra silpni, ligoti, labai skiriasi nuo kitų ar yra neturtingi. Pasijusiu šio raupsuoto žmogaus, stovinčio prieš Jėzų, kailyje, drauge su visomis aukomis. Viešpatie Jėzau, ateik ir išgydyk

mane... iš mano baimės prisidėti prie šių dienų raupsuotųjų.

 

 

Antradienis 6 d.

 

Išlaikyti viltį

 

Raupsuotojo veiksmas atrodo beviltiškas. Iš tikrųjų priešingai, jis kyla iš nepaprastos vilties. Jėzaus buvimas atveria kažką naujo socialinėje ir religinėje sistemoje, kuri Jį pašalino. Ar nepaisant to, kad nėra ko tikėtis, būtų įmanoma pasveikti? Apmąstysiu visas pasaulio ar savo gyvenimo vietas, visus santykius, kur viltis atrodo užgesusi. Viešpatie Jėzau, ateik pas mane kaip pas šį raupsuotąjį ir leisk manyje augti vilčiai.

 

 

Trečiadienis 7 d.

 

Būti apimtam atjautos

 

Jėzus „pasigailėjo jo“. Tas pats posakis vartojamas palyginime apie gailestingąjį Samarietį ar padauginant duoną. Tai ne tik geri jausmai. Tai vidinė galia, raginanti Jėzų, susijaudinusį iki širdies gelmių, suartėti su kenčiančiaisiais. Ir Jis priartėja, jų nežemindamas, negailėdamas savęs. O mūsų ištraukoje Jis nebijo ištiesti rankos, paliesti šį „neliestiną“. Viešpatie Jėzau, suteik man atjautos malonę ir drąsą, kad galėčiau peržengti savo pasipriešinimus.

 

 

Ketvirtadienis 8 d.

 

Augti laisve

 

Jėzaus gestas ne tik puikus, bet ir rizikingas, – kaip pasirodys vėliau, – o ir sukeliantis pasipiktinimą. Tačiau nesvarbu! Kai reikia išgelbėti žmogų, Jėzus nedvejoja ir elgiasi be išskaičiavimų. Galbūt tai ir yra tikroji laisvė. Kaip dažnai sustabdome kilnius savo polėkius, bijodami kitų žvilgsnių ir savo socialinės ar bažnytinės aplinkos teisimo? Viešpatie Jėzau, ateik ir leisk man augti tikrąja laisve.

 

 

Penktadienis 9 d.

 

Išlaikyti paslaptį

 

Laikyti paslaptį Jėzus prigrasina kelis išgydytus žmones. Viena vertus, jei išgijimas taps žinomas, Jėzus nebegalės laisvai eiti iš kaimo į kaimą. Į Jį bus žvelgiama tik kaip į terapeutą, ir niekas neklausys Jo žinios. Kita vertus, mūsų ištraukoje raupsuotajam dar reikia šį tą nuveikti, kad galėtų

vėl integruotis į bendruomenę. Viešpatie Jėzau, išmokyk mane klausytis, ką man liepi, net kai to nesuprantu.

 

 

Šeštadienis 10 d.

 

Dėkoti

 

Net jei suvokiame tvirtą ir teisėtą Jėzaus paliepimą, leiskimės, kad mus sujaudintų šio žmogaus, kurio gyvenimas visiškai pasikeis, džiaugsmas. Stebėkime, kaip jis visiems pasakoja apie Dievo jam suteiktas malones ir kontempliuokime minias, ateinančias pas Jėzų. Viešpatie Jėzau, suteik man

dėkingumo ir garbinimo skonį.

 

 

Sekmadienis 11 d.

 

Išgydymo tarnystė

 

Šį sekmadienį, vasario 11-ąją – Marijos Apsireiškimo Lurde šventės dieną – minima pasaulinė maldos už ligonius diena. Tai galimybė apmąstyti mūsų buvimo ir veiklos būdus. Galbūt nejučiomis atsitoliname nuo tų, kurie serga, nuo vargšų, nusidėjėlių, nes esame sveikųjų grupėje. Bet ne tokia

Dievo logika. Jėzus mums ją atskleidžia: parodydamas gailestingumą, ištiesia ranką ir sutinka paliesti. Pasmerkimą Jis pakeičia išgelbėjimu, atskyrimą – skelbimu. Sekdami Juo, užuot pasiduodami baimei ką nors prarasti, ugdykime troškimą išgelbėti žūstančius. Nuo šio sekmadienio

bažnyčioje galime būti dėmesingi kenčiantiems ir jaučiantiems atskirtį mūsų bendruomenėse.

Nagi, šiek tiek širdies ir drąsos!

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).