Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo birželio 3 d. pirmadienio iki

birželio 9 d. sekmadienio, 2024

 

 

►link 10-ojo eilinio sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad nuo karo ar bado bėgantys migrantai,

priversti keliauti, nepaisydami pavojų ir smurto, būtų priglausti ir rastų naujų gyvenimo galimybių juos priimančiose šalyse.

 

 

 

Kaip galvos netekęs“ Mk 3, 21

                                                                      Mk 3, 21

  

  

Taip, žmonių akyse tikrai galėtume sakyti, kad šis Dievas galvos neteko! Prisiėmęs mūsų žmogystę, išgyvendamas konfliktus, kritikuodamas religinę savo laikų praktiką, patirdamas stiprius ir nuolatinius prieštaravimus. Bet Jėzus iš tikrųjų juos išgyveno ramiai, su savo Tėvu, nepamesdamas galvos! Bet dar didesnė beprotybė, nei atleisti nuodėmes, būti šalia žmonių, kurie visuomenės akyse nešvarūs, nepaiso draudimų, nepasninkauja... Sąrašas ilgas, Jėzus žino, kad dėl savo elgesio sukels nepasitenkinimą, bus įskaudintas. Bet tai ne Jo reikalas. Jis nori, kad pažintume Jo Tėvo meilę, o... Jo meilės beprotybė visada mus trikdys. Ar išdrįstame rizikuoti skelbdami savo tikėjimą? Pamąstykime apie tai šią savaitę.

 

Emmanuelle Huyghues Despointes, KG bendruomenė

 

Evangelija pagal šventąjį Morkų

(Mk 3, 20–35)

Anuo metu Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus.“ O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme.“ Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią.“ Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs.“ O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai!

Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“ .

 

 

Pirmadienis 3 d.

 

Jau atiduota

 

Dar gerokai prieš įsteigdamas Eucharistiją, dalydamasis savo kūnu su apaštalais per Velykas, ką šventėme vakar per Švenčiausiojo Sakramento šventę, Jėzus atidavė save kaip maistą... net nebegalėdamas pats pavalgyti! Tą rodo mūsų ištraukos pradžia, kur Jėzus, grįžęs pas savuosius, jau

seniai nebepriklausė sau. Pasinersiu į šią „minią“ spėliodamas, ko ji laukia, taip spausdama.

 

 

Antradienis 4 d.

 

Atmesti tai, kas nepaprasta

 

Jis „galvos netekęs“, „turi Belzebulą“: įtarimai kyla ir iš Jėzaus giminaičių, tų, kurie matė Jį augant ir todėl mano, jog gerai pažįsta. Tai būdas atsisakyti tikėti tuo, kas nepaprasta slypi artimuosiuose, tuose, kuriuos gerai pažįstame... Net manome, kad jie pamišę arba priklauso velniui: rimtas kaltinimas. Viešpatie, atverk žvilgsnį į artimus žmones, kad galėčiau matyti juose Tavo Dvasią.

 

 

Trečiadienis 5 d.

 

Truputis logikos

 

Jėzus atsako, pasitelkdamas logiką, nurodydamas, kad šėtonas negali nugalėti savęs, todėl nugali už jį stipresnis. Šabo grąžinimas į deramą vietą, paralyžiuotųjų išgydymas: visi šie darbai liudija Dievo galios veikimą. Sustiprintas Jėzaus mokymo, prisiminsiu įvykį (pasikeitimą atleidimu,

išgydymą, meilės veiksmą ir pan.), kurio liudininku buvau per paskutinius dvylika mėnesių. Dėkosiu Viešpačiui už Jo galią.

 

 

Ketvirtadienis 6 d.

 

Piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai

 

Ar yra neatleistinų nuodėmių? Atėjo laikas ne teologiškai ginčytis, o rimtai pažvelgti į įspėjimą: nuodėmė „prieš Šventąją Dvasią“ negali būti atleista. Ką tai reiškia? Galbūt tiesiog tikėti, kad Dievo meilė kyla iš piktojo. Kuo daugiau malonės, kuo stipresnė saviizoliacija, tuo labiau stabdoma situacija. Melsiu Viešpatį, kad manyje gyvenanti Šventoji Dvasia niekada neleistų man pasiekti šios ribinės situacijos.

 

 

Penktadienis 7 d.

 

Šeimos spaudimas

 

Jėzaus šeima ilgainiui vėl ateina, jos nariai „ieško“ Jėzaus. Kokie gali būti jų jausmai? Jei save vadiname „Dievo ieškotojais“, galime manyti, kad jie, atsižvelgdami į tai, kaip jie suvokia Jėzų, nori priversti Jį „atsisakyti savo ambicijų“! O aš, kaip aš žvelgiu į savo artimuosius? Į jų troškimą išsivaduoti iš šeimos globos? Ypač jei jie rodo savo pašaukimą (menininko, religinio gyvenimo ir pan.).

 

 

Šeštadienis 8 d.

 

Išplėtimas

 

Jėzus vėl apibrėžia priklausymą šeimai, išplėsdamas ją iki tų, kas tik „vykdo Dievo valią“. Kriterijus glaustas ir aiškus, išskirtinis. Apmąstysiu šią mintį „vykdyti Dievo valią“ ir pabandysiu suvokti, kad turiu brolių ir seserų ir už Bažnyčios, kaip institucijos, ribų. Be to, kai kuriuos brolius reikia atgauti ir

pakeisti. Tegul Viešpats sustiprina brolių ir seserų paieškas, pats leisiuosi jų surandamas.

 

 

Sekmadienis 9 d.

 

Tegu sumaištis liaujasi!

 

Pradžios knygoje (1-asis skaitinys) patyrėme sumaištį: žaltys iškreipė mūsų protą, vaisiai atrodė tinkami protui įgyti. Nuo tada įsivaizduojame Dievą esant godų, pavydų, o kai Jis daro gera, kaip Evangelijoje, kyla įtarimas, kad tai piktojo darbas. Šiandien kai kurie autentiškų labdaros veiksmų

liudininkai įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, jų autoriai įpareigojo juos gerai žvelgti į kitus žmones ir į savo pačių garbę. Žinoma, mūsų motyvai dažnai įvairūs. Prašykime įžvalgumo dvasios bendruomenėje, kad atpažintume Dievo valios tarnus.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).