Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

 

nuo liepos 3 d. pirmadienio iki

liepos 9 d. sekmadienio, 2023

 

 

link 14-ojo eilinio sekmadienio, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad esminiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria susitikimui su Dievu ir broliais.

 

 

 

„Apreiškei mažutėliams“

                                                               Mt 11, 26

 

 

Šioje evangelijoje Jėzus mus daug kur kviečia. Tik nuo mūsų priklauso, ar į šiuos kvietimus atsiliepsime. „Ateikite pas mane“ — atviras kvietimas kiekvienam iš mūsų, bet pirmiausia turime pripažinti, kad mums reikia Jo pagalbos, to negalime padaryti vieni. „Visi, kurie vargstate ir esate prislėgti“, — bet pirmiausia turėtume atpažinti ir priimti savo rūpesčius, sunkumus, kovas ir norėti juos palengvinti, tačiau ne vieni. „... apreiškei mažutėliams“, — bet reikia žengti nuolankumo keliu, kad priimtume savo silpnybes. Tada galėsime patirti džiaugsmą ir imti ant pečių Jo jungą.

Prisiminkime, jungas leidžia dviem traukiantiems gyvūnams drauge judėti į priekį ir suvienyti jėgas. Nelaukime, eime!

 

Emmanuelle Huyghues Despointes,

KG bendruomenė

 

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

 

(Mt 11, 25–30) 

 

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano

jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.“ 

 

 

Pirmadienis 3 d.

 

Šventasis Tomas

 

„Kas praranda savo gyvybę dėl manęs – atras ją“, – tvirtino Jėzus vakar dienos Evangelijoje. Sunku to klausytis? Ir gerai: auštant šiai naujai savaitei, Bažnyčia švenčia Tomą, ypač išryškintą Jono Evangelijoje. Jo abejonės, išsakytos po Jėzaus Prisikėlimo, mums puikiai pažįstamos kasdieniame gyvenime. Ar galiu visiškai pasitikėti Dievo Žodžiu?

Viešpatie, ateik man į pagalbą, kai esu toks lėtas tikėti.

 

 

Antradienis 4 d.

 

Apreikšta / paslėpta

 

Dievas apsireiškia... ir lieka „pasislėpęs“. Neaprėpiamas Dievo išminties slėpinys, kuris leidžia mums skelbti, kaip sako Paulius pirmame laiške korintiečiams: „ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli“ (1 Kor 2, 9). Dievo

išmintis, būtent silpnumo jėga, negali būti „įgyjama“, ji gaunama. Medituosiu, ką man įkvepia „kryžiaus išmintis“.

 

 

Trečiadienis 5 d.

 

Kokia išmintis?

 

Dievas paslėpė „nuo išmintingųjų ir gudriųjų“. Evangelijoje minimi keli iš jų, pavyzdžiui, Rašto aiškintojai ir aukštieji kunigai. Ir atvirkščiai, Nikodemas (Jn 3), net jei jam sunku ir šiek tiek vargina, po truputį sutinka leistis būti Jėzaus žodžio perkeistas. Šiandien svaigstantis nuo savęs intelektas tebėra galinga kliūtis priimti Apreiškimą. O ir intelektinis paveldas, gautas iš šeimos, socialinė kilmė, su tuo susiję diplomai gali atrodyti kaip svertai, užtikrinantys vietą gyvenime, kur kas patikimesni nei Evangelijos laikymasis.

Viešpatie, parodyk, kas yra mano pseudo saugumas.

 

 

Ketvirtadienis 6 d.

 

Pasidaryti mažutėliu

 

Kas tie „mažutėliai“? Pats Jėzus, pirmiausia. Žmogaus, gimusio neturtingoje šeimoje, toli nuo sprendimų priėmimo centrų, kurie jo epochoje „buvo vertinami“, nešama taikos žinia neverta, kad patrauktų valdžios ir karų kurstytojų dėmesį. Mažutėliai yra tie, kurie atrodo kaip Jis, kuriems prieinama (daugiau nei „išmintingiesiems“) tvirta Tėvo ir Sūnaus vienybė: negalima prieiti prie Tėvo ir Sūnaus, neperžengiant kito.

Atidžiai peržvelgdamas protą, pasistengsiu apmąstyti šį ryšį tarp dviejų Trejybės asmenų... ir prisiminsiu, kad esu kviečiamas prisidėti prie jų: „ateikite pas mane“.

 

 

Penktadienis 7 d.

 

Koks mano jungas, kokia mano našta?

 

„Imkite ant savo pečių mano jungą“. Apie ką kalbama? Apie įstatymą, kurio labai sunku laikytis. Jėzus atėjo kviesti nusidėjėlių, kurie labai dažnai patiria dvigubą bausmę: prie objektyvios kaltės svorio prisideda atskirties, pažeminimo jausmas. Gyvenime pasitaiko našta, už kurią nesu

atsakingas, tačiau finansinės sąlygos apsunkinamos: nelygybė, infliacija ir pragyvenimo išlaidos, kenksmingumas, patirta panieka...

Kokie šios mano naštos aspektai?

 

 

Šeštadienis 8 d.

 

„Švelnus“ jungas

 

Jėzus žada „švelnų“ jungą. Keistas priešingų sąvokų sugretinimas, kuriam leidau persmelkti savo mintis. Jėzus siūlo man kartu su Juo tapti Tėvo vaiku: suvokti, kad mano vertė yra neįkainojama Dievo akyse, kad esu be galo mylimas, kad mane Jis iš karto atpažįsta, nereikia „įrodinėti“ prieš

kitus ir kad aš, kaip ir Tėvas, galiu pasinaudoti šabo poilsiu... Nešti Kristaus jungą reiškia patekti į tokią egzistenciją, kokios neįmanoma įsivaizduoti. Po nepaprasto reikalavimo „versti save tą daryti“ prasideda laisvas ir išlaisvinantis gyvenimas. Ačiū, Viešpatie.

 

 

Sekmadienis 9 d.

 

Karalius ant asiliuko

 

Ką švęsime sekmadienį per Mišias? „Išaukštintą ir pergalingą“ karalių, anot pranašo Zacharijo (pirmasis skaitinys). Jis joja ne ant „karališko žirgo“, o ant asiliuko... Toli gražu ne ant karo žirgo ar iškilmingame vežime... Tačiau būtent Jis pašauktas viešpatauti iki žemės pakraščių, nes Jo nešama

taika, ramybė nuginkluoja bet kokį smurtą. Kad galėtume tą pripažinti, turime gyventi pagal Dvasią, o ne „pagal kūną“, kaip sako Paulius laiške romiečiams (antrasis skaitinys). Esame kviečiami ir į asmeninį, ir į bendruomeninį atsivertimą (parapijos, vyskupijos, visos Bažnyčios), kad taptume „mažutėliai“ ir tik tokiu būdu galintys priimti Kristų.

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos     .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).