Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo sausio 22 d. pirmadienio iki

sausio 28 d. sekmadienio, 2024

 

 

link 4 eilinio sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad Dvasia padėtų mums pažinti skirtingas charizmas

krikščionių bendruomenėje ir atskleisti įvairių Katalikų Bažnyčios liturginių tradicijų turtingumą.

 

 

 

Naujas mokslas su galia!?“

                                                                                 Mk 1, 27

  

 

Iššūkis didžiulis: kaip suvokti Jėzaus mokymo „naujumą“? Netrūksta ir kliūčių: įpročio (kas jau žinoma), katekizmo prisiminimų (nuo to laiko nieko naujo) ar net sunkumo suvokti (ką Jėzus nori man šiandien pasakyti?). Naujas eilinis laikas Bažnyčios gyvenime. Išbandymas? Šį sekmadienį išgirsime, kaip Jėzus nutildė žmogų kankinančią netyrąją dvasią, kuri teigia „žinanti“, kas yra Jėzus.

„Nutilk!“: kiek kartų norėtume tą pasakyti tiems, kurie mums aiškina tiesas ir geriau už mus „žino“, ką turėtume daryti. Jėzui niekas nedaro įtakos. Niekas nevadovauja ir nenustelbia žinojimu. Tik žodį taria su galia, išlaisvindamas mūsų žodį. Ne žodį, kuris žino, o žodį, kuris klausia:

„O kas Tu toks, Jėzau, kad taip su mumis kalbi?“

 

Thierry Lamboley, jėzuitas 

 

Evangelija pagal šventąjį Morkų

(Mk 1, 21–28)

Kafarnaumo mieste, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal

atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“ Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms

įsakinėja, ir tos jo klauso!“

Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

 

 

Pirmadienis 22 d.

 

Į kelią

 

Jėzus ką tik pašaukė mokinius. Su jais Jis nuėjo į Kafarnaumą, didelį Galilėjos miestą, provinciją, kurią dažnai niekino pamaldesni Judėjos gyventojai. Izaijas irgi apibūdino šį regioną, esantį į šiaurę nuo Pažadėtosios Žemės, kaip „tautų kryžkelę“. Todėl Jėzus mėgsta būti periferijoje. Čia Jis nusprendė pradėti savo mokymą keliomis eilutėmis anksčiau: „Dievo karalystė čia pat.“ Dėkosiu Viešpačiui, kad Jis pats nusprendė ateiti su mumis susitikti. Prašysiu malonės suvokti, kokios yra šių dienų periferijos, kuriose Jis jau darbuojasi.

 

 

Antradienis 23 d.

 

Į misiją

 

Kaip pamažu atsiskleis evangelijose, Jėzus yra pamokslininkas, keliaujantis po labai skirtingas vietas. Einantis per lauką, ant ežero kranto ar sinagogoje, kur Jo klausomasi. Kafarnaumo gyventojai pastebi, jog Jis moko su galia: turi ką pasakyti ir įkūnija, ką sako. Jis nekalba kaip Rašto

aiškintojai, kurie vis kartoja įstatymą, bet dažnai Jo nesilaiko. Dėkosiu Viešpačiui, kuris žino, kaip būti žodžio ir veiksmų žmogumi. Ir prašysiu malonės, kad tapčiau žodžio ir veiksmų vyru ar moterimi.

 

 

Trečiadienis 24 d.

 

Į kovą

 

Ne visi į Jėzaus žodžius reaguoja vienodai. Jei jie ir pasiekia daugumą klausytojų, sukelia pasipriešinimą ir kovas. Čia netyroji dvasia, kankinanti žmogų, parodo stiprų pasipriešinimą. Jėzaus žodžiai leidžia įžvelgti, jie atskleidžia vidines tų, kurie Jo klauso, nuostatas, geras ar blogas.

Patikėsiu Viešpačiui savo pasipriešinimą Jo žodžiams ir kartais pernelyg neryžtingą norą Juo sekti.

 

 

Ketvirtadienis 25 d.

 

Į atsivertimą

 

Jėzus ne tik kalba, Jis veikia ir išlaisvina. Jis nesukalbamas, kai demonai tarsi sako tiesą („Tu Dievo Šventasis“), bet meluoja siedami Jėzų su veiksmažodžiu „pražudyti“. Žodžiai – „Aš žinau, kas Tu esi“ – skamba tarsi jėgos parodymas Jėzui. Šventasis Paulius, kurį švenčiame šią dieną, irgi manė žinąs, kas yra Dievas, ir netgi galėjo žudyti vardan šio Dievo. Bet Jėzus prisiartino prie jo pakeliui į Damaską. Apaštalui užtariant, prašysiu malonės palikti savo žinojimą apie Dievą ir įeiti į atsivertimą.

 

 

Penktadienis 26 d.

 

Į išvadavimą

 

Jėzus atėjo ne ko nors „pražudyti“, o išgelbėti! Evangelistas aprašo šį išvadavimą: „Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.“ Ši scena žiūrovams turėjo palikti įspūdį. Nuo kokių dvasių, nuo kokių baimių, nuo kokio smurto, nuo kokios nevilties... reikia, kad ir mane išvaduotų?

 

 

Šeštadienis 27 d.

 

Klausinėjant savęs

 

Šios scenos žiūrovai teisėtai užduoda sau daug klausimų apie šį ypatingą žmogų: „Kas gi čia?“ Tačiau jie kalba apie Jį trečiuoju asmeniu, jų santykiai tolimi: „Jis įsakinėja... tos Jo klauso.“ Tarp jų jau įsiskverbusi abejonė, kuri nuves Jėzų prie kryžiaus. Prašysiu malonės, kad nebūčiau toli nuo Jėzaus ir ieškočiau Jo buvimo per šią dieną.

 

 

Sekmadienis 28 d.

 

Judant kartu!

 

Jėzus praeina pro šalį. Kad ir kur Jis eitų, kai kas nutinka: nusidėjėliai pradeda Juo sekti (praėjusio sekmadienio evangelija), žmones sujaudina tai, ką Jis sako, žmogus išsivaduoja iš to, kas jį kankino. Jėzus kalba, kviečia, gydo, ragina leistis į kelią tas ir tuos, su kuriais užmezga santykius. Mūsų scenos finalas nuostabus: „Gandas apie Jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.“ Dėl pirmųjų „gandų“ apie Jį, plintančių iš kartos į kartą, ir mes tapome tikintys. Dėkokime Viešpačiui už daugybę estafečių, kuriomis mums buvo perteikiamas tikėjimas, ir patikėkime Jam katechetą ar tėvą, kuris buvo svarbus mūsų tikėjimo kelyje! Šių metų pradžioje didele ir didžiadvasiška širdimi kurkime gyvybę teikiantį ryšį su šiuo išlaisvinančiu Jėzumi. Eikime pirmyn kartu, „džiaugdamiesi viltyje“ (pagal Rom 12, 12), kovodami pasaulio kovas ir išgyvendami nenumatytus įvykius.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).