Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo vasario 13 d. pirmadienio iki

vasario 19 d. sekmadienio, 2023

 

►link VII sekmadienio, A

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad gyvendamos tikra bendryste parapijos vis labiau

taptų tikėjimo, brolystės ir priėmimo bendruomenėmis tiems,

kuriems labiausiai reikia pagalbos.

 

„Prašančiam duok“

                                                                                                      Mt 5, 42

 

Ilgoje kalboje, skirtoje mokiniams, taigi ir kiekvienam iš mūsų, Jėzus aiškina, kaip Jis laikosi žydų Įstatymo. Jis atėjo ne jo panaikinti, o jo įvykdyti. Jį įvykdyti – tai jį įgyvendinti iki galo. Jį įvykdyti –tai padaryti jį tobulą. Jį įvykdyti – tai jį užbaigti. Iš čia kyla priešprieša tarp to, kas buvo išmokta, ir gyvo Dievo Sūnaus žodžio. Įgyvendinant šį vaisingą atotrūkį tarp to, ką žinome pagal tradiciją, ir to, ką suvokiame kaip naujovę, Jėzus kviečia mus tapti Tėvo vaikais ir gyventi gyvenimą, kupiną gėrio. Esame kviečiami žengti žingsnį toliau, išeiti iš savęs, duoti daugiau, pripažinti, kad esame broliai ir seserys vienas kitam, nepaisant išvaizdos. Koks atsivertimo kelias mums atsiveria! Nedelsdami savo žingsnius ir savo širdis kreipkime į šį kelią. Anne-Marie Aitken

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 5, 38–48)

Anuo Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.“

 

Pirmadienis 13 d.

Neabejotinas atsižadėjimas

 

Jėzus ragina savo mokinius atsižadėti keršto įstatymo „akis už akį, dantis už dantį“, kuris yra to meto tradicijos, o ir nuo vaikystės mūsų reflekso dalis. Smūgis už smūgį kelia problemą: tai užburtas keršto ir neapykantos ratas. Jėzus nori, kad ši grandinė būtų nutraukta. Norėdami tą padaryti, turime pradėti nuo sunkaus pasirinkimo: atsižadėjimo. Jėzus kviečia mane atsisakyti daryti pikta, keršijant už tai, kas man buvo padaryta. Viešpatie, Tavo prašomas noriu atsisakyti keršto: suteik man šią malonę visas mano gyvenimo dienas.

 

Antradienis 14 d.

Duoti, atiduoti save

 

Jėzaus mokymas pasirodo esąs dar reiklesnis. Jis ne tik ragina atsisakyti keršto, bet ir kviečia duoti, dovanoti save. Kito skruosto atsukimas, apsiausto atidavimas ar net dvi papildomos mylios kartu su kitais neturėtų būti vertinamas kaip savęs panieka, o kaip dovana kitam. Tai neapykantos nuginklavimas meile. Į blogį galiu atsakyti gerumu. Viešpatie, rinksiuosi su Tavimi į blogį atsiliepti meilės veiksmu ar žodžiu. Jau šiandien pradėsiu šį kelią.

 

Trečiadienis 15 d.

Meilė priešui

 

Jėzus nori nutraukti įsakymą: „Mylėk savo artimą ir nekęsk savo priešo.“ Dievo meilė yra meilė priešui. Kitaip tariant, savo priešą laikykime savo artimu, prie kuriuo prisiartiname ir su kuriuo galime užmegzti santykius. Tada nelieka skiriančios ribos tarp „draugų“ ir „priešų“, tarp „blogiukų“ ir „malonių žmonių“. Svarbi vien tik meilė, kuria dalijamės su kitais. Viešpatie, rinksiuosi kaip Tu sutikti tuos, kurie priešiškai nusiteikę mano atžvilgiu, ir melsiuosi už juos šią dieną.

 

Ketvirtadienis 16 d.

Beribė meilė

 

Jėzus provokuoja savo mokinius, lygindamas juos su muitininkais ir pagonimis. Jei mokiniai nesugeba mylėti tų, kurie jiems yra priešiški ar svetimi, tai niekas jų neišskiria iš kitų. Čia išgirsiu, kad būti krikščionimi reiškia nešti meilę į visus savo santykius, o ypač su tais, kurių nepažįstu ir kurie man svetimi. Tai meilė, peržengianti sienas ir pranokstanti skirtumus. Viešpatie, prašysiu Tavo malonės, kad atvertum mane, kai sutinku tuos, su kuriais esu ne toks artimas.

 

Penktadienis 17 d.

Pakeisti savo žvilgsnį į kitą

 

Kam mylėti savo priešus ir melstis už tuos, kurie mūsų nekenčia? Galiu būti gundomas manyti, jog tai nesąžininga. Esame Tėvo vaikai, sako mums Jėzus. Dievas yra mylintis ir geranoriškas Tėvas. Ir Jis yra visų Tėvas. Jis niekam neteikia prioriteto. Jis myli tuos, kuriuos mes vadiname priešais, Jam rūpi net tie, kurie mūsų nekenčia. Jie irgi yra Jo vaikai. Dievas siunčia visiems tą patį lietų ir tą pačią saulę. Viešpatie, ateik ir pakeisk mano požiūrį į tuos, su kuriais santykiai nesusiklostė. Rinksiuosi pasitikėti Tavo meile, kuri mane pranoksta.

 

Šeštadienis 18 d.

Atsiprašymas

 

Keršto įstatymo ir neapykantos priešui atsisakymas gali atrodyti tik „pastangos“, kurių galiausiai prašė Jėzus. Galima įsivaizduoti, jog tai tik mūsų pačių jėgomis atliktas veiksmas, mūsų nuopelnai. Bet jei kvietimas ateina iš Jėzaus, kurį išpažįstame kaip Dievo Sūnų, tai gali reikšti, jog Jis mums padeda ir suteikia savo jėgų. Iš Dievo ateinanti jėga leidžia atleisti. Viešpatie, Tavęs prašysiu jėgų atleisti, kad atsižadėčiau neapykantos ir pasirinkčiau iš Tavęs ateinančią meilę.

 

Sekmadienis 19 d.

Būkite tokie tobuli, kaip Tėvas – atsiverskite!

 

Kokia gera atsivertimo vieta yra santykiai su kitais! Koks savęs ir patogumų atsižadėjimas! Jėzus kviečia mus būti tobulus, tai yra tobulinti save. Būti krikščioniu tam tikra prasme gali reikšti siekį tobulinti meilę kitiems. Tačiau tikrasis savęs peržengimas mylint vyksta tada, kai turime mylėti tą, kuris mūsų nekenčia, tą, kuris mums svetimas, kurio nesuvokiame. Tai kito skirtingumų priėmimas, kas yra sunku ir reiklu. Tačiau Jėzui tai Tėvo meilė: meilė peržengti save, nesusitelkti į save. Tobulinimas prasideda nuo savęs ir savo poreikių atsisakymo. Jis tęsiasi ir susitinkant su tuo kitu, kuris mus destabilizuoja, liūdina, o kartais net nuvilia, skaudina. Viešpatie, atsiliepiame į Tavo kvietimą tobulėti, susitinkant su kitais, įveikti baimę ir nusivylimą, kad patirtume daugiau Tavo meilės.

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).