Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo sausio 23 d. pirmadienio iki

sausio 29 d. sekmadienio, 2023

 

►link IV sekmadienio, A

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, labiau mokantys broliškumo nei rungtyniavimo ir padėtų patiems jauniausiems ir pažeidžiamiausiems.

 

„Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti“

                                                                                                      Mt 5, 4

 

 

Palaiminti, palaiminti... Aštuonis kartus Jėzus ištaria šį žodį, kuriame slypi ir pagrindinė laikysena, kurią reikia priimti, ir pažadas, kurį Jis mums duoda, ir malonė, kurios reikia nuolat prašyti. Iš tiesų, niekas iš mūsų negali savo jėgomis tapti beturčiu dvasia, romiu, taikdariu, teikiančiu paguodą, gailestingu... Šią šventą gyvenimo ir džiaugsmo programą kiekvienąkart įkūnija pats Jėzus. Kaip dažnai Evangelijos kalba, kad Ji pilnas atjautos ir gailestingumo. Tegul Jis laimina savo gyvenimu ir savo pavyzdžiu. Tačiau kuris palaiminimas šiais laikais mus labiausiai džiugina? Kuris atrodo neprieinamiausias, kurio neįmanoma patirti? Būkime drąsūs ir pasitikėkime, nedvejodami išsirinkime tik vieną ir „patirkime“ ateinančiomis dienomis ir savaitėmis. Džiaugsmas – tikrai! – mums žadamas šiame atsivertimo kelyje. Manuel Grandin, jėzuitas

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 5, 1–12a)

Anuo metu Jėzus, matydamas minias, užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: „Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“

Pirmadienis 23 d.

Kalnas

Savaitės pradžioje Jėzus mums meta sportinį iššūkį: įkopti į kalną. Reikia išgirsti ne tik, kad Jis pakilo aukščiau (antraip Jis galėjo pasirinkti platano medį ar uolą), bet ir tai, kad kopia, norėdamas mane paraginti leistis į kelionę link palaiminimų, kuriuos Jis žada. Kalnas verčia susikoncentruoti į tai, kas svarbiausia, imti tik tai, kas būtina, kad neapsikrautume. Baden Powell (skautų įkūrėjas) šia tema sakė: „Palaiminimai, laimė ateina ne tiems, kurie laukia sėdėdami“. Viešpatie, padėk man leistis į kelią, nepaisant abejonių, klausimų ar kentėjimų.

Antradienis 24 d.

Palaiminti

Skirsiu laiko ir klausysiuosi šio Jėzaus pažado. Leisiu šiam pažadui skambėti savo širdyje. Jėzus žino mano širdies troškimą būti palaimintam, Jis žino mano laimės troškulį. Ir Jis man siūlo kelią šiandien: atrasti Dievo malonę ir amžinąjį gyvenimą, kuris prasideda jau šiandien. Su Jėzumi dėkosiu už tai, kas mane daro laimingą. Patikėsiu Jam veidus, santykius, situacijas, kurios man teikia džiaugsmą. Viešpatie, išmokyk gyventi Tavo gyvenimą, diena iš dienos jį gyventi.

Trečiadienis 25 d. Šv.

auliaus atsivertimas

Palaiminimai yra Jėzaus siūlomas kelias į pilnatvę. Tai kasdienis atsivertimo kelias. Kelyje į Damaską vyksta radikalūs atsivertimai, pavyzdžiui, šventojo Pauliaus. Jį, persekiotoją, Dievas išsirinko skelbti tautoms Karalystę. Ir dar – yra nedideli širdies atsivertimai, dėl kurių kiekvieną dieną mūsų meilė tampa vis tobulesnė. Viešpatie, geranorišku žvilgsniu su Tavimi žvelgiu į savo gyvenimą, kad atpažinčiau vietas, kur man reikia atsiversti, ir prašysiu Tavo pagalbos.

Ketvirtadienis 26 d.

Vidinė nuostata

Beturtis dvasia, romus, nuskriaustas, ištroškęs teisumo, gailestingas, tyraširdis, taikdarys: tiek daug vidinių nuostatų pavyzdžių, nuostatų, kurias reikia ugdyti, kad būtum palaimintas. Tam reikia pastangų, bet savo gyvenime galiu vis bandyti rasti vietos vienai ar kitai nuostatai, nes žinau, kad tai Tau teikia laimę. Pasirinksiu vieną (ar dvi) nuostatas iš septynių paminėtų Evangelijoje ir su Jėzumi prisiminsiu su tuo susijusias savo gyvenimo akimirkas. Apmąstysiu, ką gavau šiomis gyvenimo akimirkomis, ir prašysiu Jo pagalbos toms situacijoms, kur man nesiseka.

Penktadienis 27 d.

Išorinis pasaulis

Įsikūnijęs Jėzus prisideda prie mūsų kasdieniame gyvenime, koks jis yra, kartais sunkiame tam tikrais aspektais: dėl įžeidinėjimų, persekiojimų, melagingų kaltinimų, kartais net tarp krikščionių. Dabar, dėl ko turėtume džiaugtis, klesti ne šis blogis, o gimsta nauja viltis, kad Meilė pasilieka su mumis ir kad, sekdamas Kristumi, galiu gyventi oriai net patirdamas išbandymus. Viešpatie, pasaulis ir Bažnyčia man kartais atrodo tokie trapūs ir beprasmiški, sustiprink mano viltį, kad su Tavimi visada ateis tai, kas geriausia.

Šeštadienis 28 d.

Karalystė

Kam reikalingos visos šios atsivertimo pastangos? Jėzus man žada Dangaus karalystę, kurios dalį galiu paveldėti. Tai ne atlygis po sunkaus gyvenimo, o jei pasirenku pradėti šį gyvenimą, Dievas nuo šiol mano kasdienybę padaro laimingą. Nesijaučiu laimingas, nes esu varganos širdies ar patiriu įžeidimus. Bet kadangi karalystė man jau pasiūlyta, pasistengsiu būti taikdariu, būti gailestingas ir t.t. Viešpatie, sukūrei mane laisvą rinktis ir atskirti, kas gera, padėk man kasdien rinktis Karalystės gyvenimą. 

Sekmadienis 29 d.

Džiaukitės!

Mūsų individualios gerovės visuomenėje Jėzus primena, kad amžinasis gyvenimas mums jau duotas. Dievas pasirinko mus ir ragina kiekvieną iš mūsų būti laimingą. Jis pamilo mus pirmas, turime tą suvokti kartu su visais šventaisiais ir palaimintaisiais, kurie gyveno prieš mus, kad šią meilę išgyventume jau šiandien. Kaip krikščionys turime pasidalyti šia Gerąja Naujiena pasaulyje. Džiaugsmas, kurį ji teikia, turi perpildyti mūsų širdis. Nepamirškime džiaugtis, pasidalyti su kitais šiuo džiaugsmu, kuris pranoksta mus. Be to, nepamirškime pasidalyti juo su Dievu, padėkoti už šią Jo Meilės dovaną. Tegul mūsų šventimas bus galimybė džiaugtis su Tavimi, Viešpatie, ir drauge dalytis dideliu gyvenimo džiaugsmu dėl Karalystės gyvenimo.

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).