Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės už kenčiančius vaikus,

ypač benamius, našlaičius ir nukentėjusius nuo karo;

tegul jiems bus užtikrinama galimybė mokytis

ir patirti šeimos laimę.

 

„Būkite pasirengę“ 

                                                                Mt 24, 44

 

Advento metas – budėjimo, Viešpaties atėjimo laukimo metas. Budėjimo laikas, jį išgyvenant ne vieniems, o bendrystėje su visais krikščionimis. Keliaujame kartu. „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats!“ Bet kokio atėjimo tikimės, jei jo neįmanoma numatyti? Žmogaus Sūnus jau atėjo ir pasidalijo mūsų žmogiškąja būsena, pasirinkdamas konkrečią istorijos datą. Taip Jis nebegrįš, nes Įsikūnijimas įvyko kartą ir visiems laikams. Nuo šiol prisikėlęs Kristus nepaliaujamai ateina į mūsų gyvenimą netikėtai. Per daug pasinėrę į daugybę rūpesčių, galime praeiti pro Jį, nepalikdami Jam užtenkamos erdvės širdyje. Jis grįš ir laikų pabaigoje, bet niekas nežino kada. Atėjo, ateina, sugrįš. Tegul šis leitmotyvas pasilieka su mumis visą Adventą.

Anne-Marie Aitken

 

 

Evangelija pagal šventąjį Luką

(Mt 24, 37–44)

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

 

Pirmadienis 21 d.

Vėl prasideda 

Sekmadienis bus pirmasis Advento sekmadienis. Ir su viso pasaulio Bažnyčia įžengsime į naujus liturginius metus! Taigi esame prie pradžios, naujovės slenksčio. Keturios savaitės, skirtos pasirengti Kalėdoms, atsigręžti į Tą, kuris ateina. Keturios savaitės žymi laukimo, budėjimo, atradimo laiką. Ką man reiškia „laukti“? Kaip suvokiu veiksmažodį „budėti“? Šie žodžiai dažniausiai turi teigiamą ar neigiamą atgarsį mano gyvenime? Ar turiu vilties dėl to laiko, kuris atsivers? Pavesiu visa tai Viešpačiui.

 

 

Antradienis 22 d.

Geroji Naujiena?

Keista pasirengimo Kalėdoms laiko pradžia: pasakojimas apie Nojų ir tvaną. Ar Jėzus sutiktų su katastrofos pranašais, skelbiančiais, kad mūsų pasaulio pabaiga arti? Kaip galime priimti šį įspėjimą Evangelija, tai yra kaip „Gerąja Naujiena“? Tam mums reikia tikėjimo, pasitikėjimo, kad Jėzus savo žodžiais siekia atskleisti mums geranorišką Dievo tikslą. Ar tikrai tuo tikiu? Viešpatie, ateik šiandien ir atnaujink mano pasitikėjimą ir tikėjimą Tavimi.

 

Trečiadienis 23 d.

Eiti su Dievu 

Senajame Testamente apie Nojų pasakojama, kad jis „ėjo su Dievu“. Priešinga nei jo amžininkai, kurie „linko visą laiką tik į pikta“. Jie ėjo gyvenime, nesirūpindami niekuo kitu, tik savo kasdieniais reikalais, tarsi laikas ir pasaulio įvykiai skristų pro juos tarsi anties plunksnos. Jų gyvenime nebuvo vietos Dievui. Viešpatie, padėk, kad priimčiau praeinantį gyvenimą ir išgyvenčiau kiekvieną dieną. Išmokyk mane ten būti, priimti gyvenimą, kuris ateina, priimti Tave, kuris ateini manęs pasitikti. Ir nenorėti būti savo gyvenimo šeimininku.

 

Ketvirtadienis 24 d.

Gerai suprasti 

„Supraskite“, „Būkite pasirengę“. Jėzus rūpinasi savo mokiniais ir nori jiems gero. Jis trokšta, kad jie būtų aktyvūs, sąmoningai lauktų „Žmogaus Sūnaus“. Per šią istoriją Jis prisiliečia prie jų sąžinės ir nori, kad jie taip gyventų. Net ir šiandien Jėzus nori „pažadinti mane“ ir savo Žodžiu paliesti mano širdį. Viešpatie, leisk man klausytis, kas kužda – ar šaukia – giliai manyje, leisk darbuotis gelmėje ir slėpiningai atsiliepti į Tavo kvietimą gimti ir atgimti.

 

Penktadienis 25 d.

Ženklai

Jėzaus įsakymas budėti nereiškia, kad akys turi būti plačiai atmerktos dieną ir naktį, o veikiau –nukreipti širdį teisinga linkme, t.y. būti pasirengę duoti ir tarnauti. Miegas, iš kurio turime pabusti, galbūt yra abejingumo miegas. Šią dieną ugdysiu širdies budrumą ir skirsiu dėmesį žmonėms, kuriuos sutiksiu gatvėje, darbe ar klasėje, autobuse ar metro, namie... Stengsiuosi įžvelgti jų poreikius, nelaukdamas, kol jie paprašys manęs pagalbos.

 

Šeštadienis 26 d.

Pasirengę 

Ne taip lengva būti visada pasirengusiems, kaip mus kviečia Jėzus. Kad mums padėtų, tradicija sukūrė Advento kalendorius ir vainikus. O jei šį savaitgalį pasigaminčiau vieną ar kitą, kad ir pasitelkęs internetą. Meistraudamas galiu prašyti Dievo malonės, kad išmokytų mane stebėti, kaip Jis ateina, kad mano veidas, širdis ir visa esybė būtų nukreipti į šį susitikimą su Juo,

svarbiausią susitikimą gyvenime.

 

Sekmadienis 27 d.

Pirmyn!

Pirmame skaitinyje Izaijas mus kviečia: „Ateikite, vaikščiokime Viešpaties šviesoje“. Ir tarsi aidas psalmė ragina: „Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta: „Į Viešpaties būstą keliaujam!“ Jis kviečia melstis už taiką: „Tebūna taika visam miestui, jo rūmams – ramybė“.

Šviesa, džiaugsmas, taika, ramybė.

Šie žodžiai puikiai dera su Kalėdų švente, kurią pradedame šią pirmąją Advento dieną. Ir vis dėlto tamsa, nerimas, smurtas yra mūsų gyvenimo dalis, mūsų viduje ir aplink mus. Prisidėkime prie šio Pauliaus pažado, girdimo antrame skaitinyje: „Naktis nuslinko, diena prisiartino“. Uždegę pirmąją vainiko žvakę Mišiose ar namie, galime prašyti Dievo pasitikėjimo malonės, kad kartu eitume Jo žvaigždės link, nenuklysdami nuo šviesos.

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (ww.versdimanche.com)