Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo spalio 23 d. pirmadienio iki

spalio 29 d. sekmadienio, 2023

 

 

link 30-ojo sekmadienio, A 

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip

gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio pakraščius

leistųsi vedama Šventosios Dvasios.

 

 

 

„Mylėk... visa širdimi, visa siela, visu protu“ 

                                                                                 Mt 22, 37

  

 

Net ypatingos įtampos akimirką Jėzus iš akių nepameta savo tikslo. Bandoma Jam paspęsti spąstus? Jis vis tiek siekia pamokyti ir padėti savo pašnekovams augti. Jo žinia itin svarbi: tarp meilės Dievui ir meilės artimui nėra popieriaus lapo skirtumo. Tai to paties lapo viršutinė ir apatinė

dalis. Mylėti Dievą nemylint savo artimo – neįsikūnijęs pamaldumas. O mylėti savo artimą nemylint Dievo – tai pamiršti Tą, kuris yra visos meilės ir visų santykių pradžia. Žinome, veiksmažodis mylėti kartais vartojamas ir mėgti vietoje, kalbant apie šokoladą, gražų kraštovaizdį, sportą, kaip mylėti

sielos sesę, brolį! Tačiau galime nusakyti bent du dalykus, būdingus visiems šiems veiksmažodžio mylėti vartojimams. Meilė kreipia mus link kitų. Ir meilė mus daro geresnius. Taigi prašykime šios malonės mylėti visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tas suteikia gero pačiam sau ir esantiems šalia. Pasauliui to labai reikia, ir Dievas mumis pasitiki.

 

Manuel Grandin, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 22, 34–40)

 

Anuo metu fariziejai, girdėdami, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai

didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“ 

 

 

Pirmadienis 23 d.

 

Jėzaus išbandymas

 

Fariziejai labai gerai žinojo Mozės žydams duotą įstatymą. Taigi jie išbando Jėzų, norėdami paspęsti Jam spąstus ir parodyti visiems, kad jų žinios viršija Jo. Čia valdžios ir interpretacijos konfliktas! Galiu išgirsti savo viduje gundymą, kaip ir fariziejai, nuolat lyginti save su kitais ir net su Dievu tose srityse, kuriose tikiuosi esąs tobulas. Galiu apmąstyti tai, kas man sekasi, ir tą patikėti Dievui, kad Jis nustebintų mane savo Buvimu ir kad likčiau atviras santykiams su kitais.

 

 

Antradienis 24 d.

 

Prašyti svarbiausio

 

„Koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Šis klausimas yra svarbiausias, nes kasdien gyvendamas su kitais ir savimi galiu vykdyti daugelį reikalavimų. Tačiau ar nėra vienos taisyklės, vieno įsakymo, kuris pranoksta visus kitus? Fariziejai mano, kad tarp visų įsakymų yra vienas, kuris lieka „didesnis“, todėl viršija visus kitus. Tai Dievo meilės įsakymas. Peržvelgsiu kai kurias kasdien mane lydinčias taisykles ir stebėsiu, ar jų laikausi, ar pasilieku Dievo meilėje.

 

 

Trečiadienis 25 d.

 

Mylėti Dievą visa širdimi

 

Jėzus fariziejams paskelbia svarbiausią įsakymą Įstatyme: mylėk Dievą. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi.“ Meilė pirmiausia prašo mano širdies, tai yra – žydų antropologijoje – mano valios, mano troškimo. Iki galo! Esu kviečiamas mylėti Dievą ne šiek tiek ar net ne labai, o iki galo,

visiškai. Esu kviečiamas trokšti pamatyti Dievą kiekvienoje savo gyvenimo srityje, kurią Jis man davė. Galiu patikėti savo gyvenimo sritį, kurioje šiuo metu nematau Dievo, o noriu Jį matyti, išgirsti.

 

 

Ketvirtadienis 26 d.

 

Mylėti Dievą visa siela

 

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą... visa siela.“ Šis įsakymas kviečia mylėti Dievą ne tik „noromis“, bet ir visa siela, tai yra visu gyvenimu. Dievas nori būti su manimi ne tik kai išgyvenu gražias, lengvas ir paprastas patirtis. Jis nori prisidėti prie manęs ir tamsiose, sudėtingose, keliančiose kančią mano

egzistencijos srityse. Galiu patikėti Viešpačiui savo gyvenimo aspektą, kuris man atrodo neaiškus, kurio nesuprantu ir kuris man kelia skausmą.

 

 

Penktadienis 27 d.

 

Mylėti Dievą visu protu

 

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą... visu protu.“ Po „mylėk Viešpatį“ visa savo valia ir visu gyvenimu, esu kviečiamas mylėti Jį visu protu ir sąžine. Ar tai taip paprasta? Kaip galiu visą laiką mąstyti apie Dievą ir neatsitraukti į save? Čia galiu girdėti kvietimą, kad kiekvieną dieną vis labiau bandyčiau

taip gyventi. Kiekvieną dieną vis labiau mąstyčiau apie Dievą. Galiu stabtelėti vidurdienį ar dienos pabaigoje ir peržvelgti su Dievu, ką patyriau, ką jaučiau, kad patikėčiau tai Jam.

 

 

Šeštadienis 28 d.

 

Antrasis įsakymas

 

Jėzus nustebina paskelbdamas antrąjį įsakymą, kuris toks pat svarbus kaip ir pirmasis: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Jėzus mane kviečia mylėti ir savo „artimą“. Šiandien Bažnyčia švenčia šventąjį Simoną ir šventąjį Judą, kurie pagal tradiciją buvo išsiųsti skelbti Gerosios Naujienos į

Persiją. Sekdamas jais galiu išgirsti kvietimą mylėti žmones, su kuriais kasdien susitinku, tokia pačia meile ir rūpesčiu. Viešpatie, leisk man būti dėmesingam aplinkinių poreikiams.

 

 

Sekmadienis 29 d.

 

Svarbiausia Įstatyme

 

Svarbiausia yra meilė. Mes, krikščionys, įpratę tą kartoti! O kodėl ? Iš visų žydų tradicijos įstatymo įsakymų ir visų pranašysčių kaip svarbiausią Jėzus įvardija meilę Dievui ir kitiems. Iš tiesų galime paklusti daugeliui taisyklių ir principų, bet jei jie nekyla iš meilės, ateinančios iš Dievo, tada jie

neturi prasmės. Todėl sekti Kristumi reiškia šią „visišką“ meilę Dievui, meilę sau ir kitiems kiekvienoje mintyje, kiekviename žodyje ir kiekviename savo gyvenimo veiksme laikyti pirmoje vietoje. Viešpatie, leisk mums kasdien savo gyvenime vis labiau atpažinti Tavo meilę, kad būtume

tikri jos liudytojai kitiems.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).