Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo gruodžio 4 d. pirmadienio iki

gruodžio 10 d. sekmadienio, 2023

 

 

link II Advento sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad neįgalieji būtų visuomenės dėmesio centre,

o institucijos siūlytų įtraukias programas,

kurios skatintų aktyvų dalyvavimą.

 

 

 

„Tyruose šaukiančiojo balsas“

                                                                                 Mk 1, 3

  

 

Dykuma – visiškos tylos, tuštumos vieta. Vieniems baisi, kitiems žavi. Sausros ar dvasinių turtų, galimybių vieta? Nerimo vieta ar vieta susitikti su savimi? Joje lengva pasiklysti, nes nėra pažymėtų takų. Tačiau ji ir vieta, kur atsiduodama visiškam nuogumui, tylai. Tada viskas tampa įmanoma. Galime išgirsti atsirandantį balsą, nes ištuštėjome. Šis balsas įsakmiai ragina mus išeiti iš savo sumaišties, baimių, naktų ir šešėlių. Atsiveria naujas kelias, ir ne bet koks kelias: Viešpaties kelias. Šį antrąjį Advento sekmadienį paruoškime savo širdis, ištuštinkime save, kad būtume pripildyti Jėzaus atėjimo į mūsų pasaulį džiaugsmo.

Gerai išvalykime savo širdį!

 

Emmanuelle Huyghues Despointes,

KG bendruomenė

 

 

Evangelija pagal šventąjį šventąjį Morkų

(Mk 1, 1–8)

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios Naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia.“

 

 

Pirmadienis 4 d.

 

Pradžia

 

Skaitome Morkaus evangelijos pradžią, Gerosios Naujienos apie Jėzų, Kristų, Dievo Sūnų, istorijos pradžią. Pradžią, kuri neneigia to, kas vyko prieš tai. Evangelijos naujumas įtvirtintas istorijoje. Kiekvienais metais Advento laikas kviečia mus priimti šią Gerąją Naujieną kaip savo gyvenimo

pradžią. Šiai savaitei prasidėjus, galiu prisiminti savo gyvenimo, savo tikėjimo istoriją. Galiu su dėkingumu įvardyti, kas padėjo kelyje, su pasitikėjimu atiduoti tai, kas buvo sunku, su viltimi žvelgti į tai, kas laukia.

 

 

Antradienis 5 d.

 

Pradėti laukti

 

Kalbėdamas mums apie Jėzų Kristų, kurio ieškome visa širdimi, kurį trokštame pažinti ir mylėti vis labiau, šventasis Morkus, primindamas pranašo Izaijo žodžius, veda mus dideliu aplinkkeliu. Šis aplinkkelis, kaip ir Mozei savo laikais, yra erdvė, parengianti mus klausytis, giliau priimti Žodį.

Šiandien galiu skirti laiko, kad maldos gestais ir tyla tiesiog dar kartą pasakyčiau Viešpačiui, jog laukiu Jo, jog mano širdis pasirengusi Jį sutikti, o mano troškimas Jo klausytis didelis.

 

 

Trečiadienis 6 d.

 

Nutiesti kelią

 

Tarsi aidu atsiliepiama į pranašo Izaijo žodžius, kviečiančius atsiverti, nutiesti kelią Viešpačiui. Tai dykumoje šaukiančiojo balsas. Apie kokią dykumą kalbama šiandien? Prasmės dykumą, ramybės dykumą, tikrų santykių dykumą... Ir ten, galbūt ypač ten, mūsų laukia Geroji Naujiena, kviečianti išskleisti savo jėgas, savo kūrybiškumą. Kokioje dykumoje, asmeninėje, šeimos, socialinėje, bendruomeninėje... girdžiu kvietimą nutiesti kelią Viešpačiui? Į kokią dykumą tikiuosi Jį ateisiant?

 

 

Ketvirtadienis 7 d.

 

Jonas

 

Šiomis dienomis laukiant Viešpaties, prisimenamas žmogus Jonas. Angelas pranešė jo tėvui Zacharijui: „Jis bus didis Viešpaties akyse... jis žengs pirma Viešpaties“ (Lk 1, 15,17). Morkus mums sako, kad jis nevalgė duonos, negėrė vyno. Galiu žvelgti į Joną, įsivaizduoti jį dykumoje, vieną ar apsuptą minios. Jo misija, kad ir kokia kilni ir didinga, pasaulio nuomone, nepadaro jo „didelio“. Jis vargšas Dievo akivaizdoje ir žmonių akyse.

Kaip priimu jo gyvenimo būdą, jo misijos vykdymą?

 

 

Penktadienis 8 d.

 

Priimti atsivertimo krikštą

 

„Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino... mus išsirinkdamas Jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti Jo akivaizdoje“, – šią Nekaltojo Prasidėjimo šventės dieną mums kalba Paulius (Ef 1,3–4). Būti šventiems – toks Dievo planas kiekvienam iš mūsų. Kaip minia, besibūriuojanti aplink Joną, kad priimtų atsivertimo krikštą, ir aš galiu leistis pakviečiamas į šią kelionę, kad ir kokia ji būtų: atpažinti meilę, kuria esu mylimas, atpažinti, kas mane nuo jos atitolina, grįžti pas Tą, kuris mane gelbsti!

 

 

Šeštadienis 9 d.

 

Į kelią

 

Jonas krikštija vandeniu. Šis paprastas veiksmas turi gilią prasmę: vanduo būtinas gyvybei, jis numalšina troškulį, nuplauna, kas sutepta, atgaivina pavargusį... Vanduo – palaiminimas! Tačiau Jonas nuolankiai kviečia ateinančius pas jį nesustoti, nes po jo ateis Tas, kuris krikštys Dvasia. Kaip

minia, ir aš leisiuosi į kelią. Koks vandens skonis mano kelyje? Kas man teikia jėgų ir gyvybės? Koks kelias pirmyn vis labiau atsiveria prieš mane?

 

 

Sekmadienis 10 d.

 

Jonas ir Jėzus

 

„Jonas – balsas, o Kristus – Žodis“ (Šventasis Augustinas, 288 pamokslas). Balsas yra niekas be žodžio, bet žodžiui reikia balso, kad būtų išgirstas. Jonas – balsas; jis save vadina ir Sužadėtinio bičiuliu (Jn 3, 29). Galime apmąstyti šią Jono ir Jėzaus bičiulystę. „Štai jūsų Dievas!" Štai Viešpats Dievas ateina...“ – pirmame skaitinyje mums sako Izaijas. Jis ateina dėl mūsų, bet ypač su mumis, kad užantspauduotų amžiną sandorą. Jis ateina, kad taptume Jo bičiuliais (plg. Jn 15, 15). Iš tikrųjų tai Įsikūnijimo slėpinio, kurį rengiamės švęsti, brangakmenis: Dievas, Visagalis, tampa vienas iš mūsų ir kviečia gyventi su Juo kaip bičiulius. Plačiai atverkime savo širdies duris, kad sutiktume Jį ir

eitume su Juo gyvenimo keliu!

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).