Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo sausio 16 d. pirmadienio iki

sausio 22 d. sekmadienio, 2023

 

►link III sekmadienio, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, labiau mokantys broliškumo nei rungtyniavimo ir padėtų patiems jauniausiems ir pažeidžiamiausiems.

 

„Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“

                                                                                                      Mt 4, 19

 

Viešosios veiklos pradžioje Jėzus apsigyveno Kafarnaume, ant Tiberiado ežero kranto.  Jis paskyrė savo gyvenimą Dievo Karalystės atėjimo skelbimui, žmonių kvietimui atsiversti. Tačiau Jėzus nenori likti vienas. Štai kodėl Jis kviečia žmones ateiti ir prisidėti prie Jo, o pirmiausiai kviečia Petrą. Ar Jėzus nėra pirmasis „žmonių žvejys“? Kaip Jis renkasi? Pakanka vieno žvilgsnio! O mes, koks žvilgsnis paskatino mus leistis į kelią? Kaip Jėzui pavyko mus sužvejoti? Kokį išgirdome kvietimą, kuris paskatino sekti paskui Kristų? Nuo šiol esame žmonių žvejai kaip ir Jis. Palikę tinklus, turime tik vienintelę galimybę – liudyti gyvenimu, trapiu savo žodžiu su didele pagarba kviesti kitus tapti Kristaus bičiuliais. Taigi išdrįskime būti šaukliais kaip Jėzus! Anne-Marie Aitken

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 4, 12–23)

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano – pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat Dangaus Karalystė!“ Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas Karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias.

Pirmadienis 16 d.

Sustoti

Jėzus išeina iš dykumos, kur buvo gundomas. Jonas Krikštytojas suimamas. Kiekvienas kovoja. Atsižvelgdamas į tai, Jėzus apsisprendžia sustoti ir pasitraukti į Galilėją, savo gimimo lopšį. Kontempliuodamas Jėzų, stengiuosi pristabdyti savo gyvenimo ritmą, peržvelgti savo poelgius ar išbandymus, išeiti iš savęs, nepaleisti iš akių to, kas svarbiausia, savo tikslo: Dievas yra dėl manęs, ir atgauti jėgas.

Antradienis 17 d.

Giedoti

Izaijo pranašystės išsipildymas tarsi aidas atsiliepia į Zacharijo giesmę. Jono Krikštytojo tėvas dėkoja už Dievo švelnumą, meilę, Dievo, kuris apsilanko gyvenime, kad „apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“. Atkreipsiu dėmesį į šviesą, kuri ženklina Dievo Buvimą mano kelyje, o šiandien skirsiu laiko ir giedosiu su Bažnyčia psalmę, kurią ji meldžiasi per kiekvienos dienos rytines liturgines valandas, apie Išganymo galią, kuri man duota.

Trečiadienis 18 d.

Iškeliauti

Klausydamas Šventosios Dvasios, kurią pripažįsta kaip Dievo valios apraišką, Jėzus leidžia, kad Jį pakrikštytų Jonas, o paskui leidžiasi Šventosios Dvasios nuvedamas į dykumą. Jis paklusnus, tobulai atitinka Dievo planą. Būtent taip nusiteikęs Jis leidžiasi į kelią. Laike ir erdvėje, kurie man artimi šiandien, apmąstysiu, kaip eisiu pirmyn, kaip atsakysiu į asmeninį ir gyvą pašaukimą, į kur Jėzus nepaliauja mane kvietęs.

Ketvirtadienis 19 d.

Išplėtoti

„Atsiverskite!” Įsakymas radikalus, gali atrodyti ir neaiškus, ir nepaprastas. Tačiau Jėzus susitinka su žmonėmis ir keliais žodžiais išryškina kitą jų veiklos ir gebėjimų aspektą. Nuo žuvų žvejų iki žmonių žvejų amato. Jėzus kreipia mūsų apmąstymus į tai, kas gali mus vienus su kitais suartinti. Kad ir kaip tas stebintų, atsivertimas įmanomas. Trokšdamas sekti Jėzumi, galiu apmąstyti, kaip toliau panaudosiu man Dievo patikėtus talentus…

Penktadienis 20 d.

Veržtis

Jei apsisprendimas sekti Jėzumi yra išskirtinai asmeniškas, čia, atrodo, jis ir šeimos reikalas. Nesvarbu, ar šalia yra jų tėvas, ar ne, brolių atsakymas toks pat spontaniškas. Vis dėlto, ar lengvas? Ką turiu palikti aš? Palikti, pasitraukti, kad geriau sekčiau Kristumi? Šiandien galiu melstis ypač už jaunų žmonių, kuriems sunku atitrūkti nuo šeimos komforto ir pradėti savo gyvenimą, drąsą įsipareigoti tam, ko iš jų laukia Dievas.

Šeštadienis 21 d.

Gydyti

Tamsoje suspindo šviesa: kai mane apima abejonės ar nusivylimas, baimė ar nerimas, kai išgyvenu kančią ar vargą, smurtą ar neteisybę,  kai atrodo, jog nėra išeities, Dievo Meilės šviesa man nutiesia kelią į horizontą, pašalina mano silpnumą ir bejėgiškumą. Tyloje skonėsiuosi Jo Buvimu, kuris žada mane išgydyti. 

Sekmadienis 22 d.

Atsiliepti

Gerai žinome, kad Jėzaus kvietimas skirtas ne keliems išrinktiesiems, o visiems mums ir ypač kiekvienam. Jėzus visada stengiasi tuos, kuriuos sutinka, pavadinti vardu. Jis eina ne vienas, o mūsų link, pas kiekvieną iš mūsų. O kaip mes savo ruožtu savo aplinkoje leidžiame skambėti Jo pašaukimui ir Jo Žodžiui, bendraudami su kaimynais, šeimos nariais, draugais, bendradarbiais? Kaip stengiamės būti pasaulio šviesa ir Jo Pažado liudytojais? Susitelkime į maldą ir prašykime Viešpaties malonės, kad galėtume įvykdyti savo misiją. 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).