Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo vasario 6 d. pirmadienio iki

vasario 12 d. sekmadienio, 2023

 

►link VI sekmadienio, A

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad gyvendamos tikra bendryste parapijos vis labiau

taptų tikėjimo, brolystės ir priėmimo bendruomenėmis tiems,

kuriems labiausiai reikia pagalbos.

 

„Verčiau jūs sakykite: „TAIP“, jei taip, „NE“, jei ne“

                                                                                                      Mt 5, 37

 

Pasirinkimo nedaug

 

Atvirai, aiškiai, tiesiai... To Jėzus moko savo mokinius šį sekmadienį. Nesakykite „taip, bet...“ ar „galbūt“ ar net „taip ir ne“. Jėzus, Dievo Žodis žmonių ausims, tiesus iki galo. Jo žodis tarsi aštrus kalavijas, kaip ir Jo Tėvo. Nuo pat pirmosios Sukūrimo dienos „taip“, pasakytas šviesai, galutinai ištarė „ne“ tamsai, apribojo jos veikimą. Jėzus neprašo mūsų būti kategoriškų ar griežtų, kai atliekami sprendimai. Ištartis „taip“ nesužeidžia, o leidžia pasirinkti, kas veda į gyvenimą. Ištartas „ne“ nepasmerkia, o kviečia atsiversti, nusigręžti nuo blogų pasirinkimų. Iš patirties puikiai žinome, kiek išgirstų „taip“ mus sustiprino ir padarė gero, o kiek „ne“ sustabdė ir grąžino į teisingą kelią. Taigi sakykime „Taip?“, „Taip!“ ir „Ne?", „Ne!“, kaip Dievas sakė.

Manuel Grandin, jėzuitas

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 5, 17–37)

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu Dangaus Karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu Dangaus Karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į Dangaus Karalystę. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo ieškovu dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat buvo pasakyta: Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – Dievo sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo.“

 

Pirmadienis 6 d.

Jėzus kalba savo mokiniams

Jau trečią savaitę iš eilės klausomės Kalno pamokslo. Šioje kalboje, pradėtoje Palaiminimais, Jėzus dalijasi su savo mokiniais, kaip pasiekti gerą ir laimingą gyvenimą, kaip gyventi, kad turėtum Gyvenimą. Tai Gerosios Naujienos, kurią Jis atėjo perduoti, esmė. Kad mane sugrąžintų ten, kur galėčiau žvelgti į Jėzų, kopiantį į kalną. Aplinkui susirinkusiai miniai Jis kalba su galia ir švelniai. Galiu dar kartą perskaityti Kalno pamokslo pradžią.

 

Antradienis 7 d.

Būti vadinamam didžiu Dangaus Karalystėje

Jėzus ką tik paskelbė paradoksalią laimę, kuri skirta vargšams, liūdintiems, romiems, ištroškusiems teisumo, gailestingiems, tyraširdžiams, taikdariams, persekiojamiems. Jis savo klausytojams pareiškia, kad jie yra žemės druska ir pasaulio šviesa. Pakanka giliai susimąstyti ir galime įsivaizduoti vertybių revoliuciją! Jėzus nusako savo lūkestį: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“. Ir Jis primena mums: didūs būsite Karalystėje – ne čia, apačioje. Galiu prisiminti akimirkas, kai išgyvenau kokį nors Palaiminimą, arba prisiminti žmones, kurie man yra žemės druska ir pasaulio šviesa! Trečiadienis 8 d. Daugiau teisingumo, kurį įgyvendinti neįmanoma! Norint patekti į Dangaus Karalystę, reikia viršyti fariziejų teisumą ir Įstatymą. Kad įgyvendintume teisumą, apie kurį kalba Jėzus, reikia „daugiau“. O likusi teksto dalis viską paaiškina. Pyktis ir įžeidinėjimai prilyginami žmogžudystei; geidulingas žvilgsnis prilyginamas svetimavimui; raginama išvis neprisiekinėti. Šioje kalboje galiu atpažinti, kas mane labiausiai traukia, o kas šokiruoja, pasikalbėti apie tai su Jėzumi ir paprašyti, kad man paaiškintų.

 

Ketvirtadienis 9 d.

Centre „Eik ir susitaikink su broliu”!

Galbūt į tai ir nori Jėzus mus nuvesti. Ar Jis nebando nukreipti mus į Dievo logiką? Logiką, kuri pirmiausia yra ne įstatymo potvarkiai, o broliškumas, kas jame gražaus, o kartu ir sudėtingo ar net skausmingo? Galbūt tai ir yra „daugiau“, į ką Jis mus kviečia: visada pirmiausiai laikyti kitą savo broliu ar seserimi, o ne įžvelgti jame konkurentą ar savo troškimų objektą. Galiu drauge su kitais dar kartą perskaityti Jėzaus kalbą, vartodamas šį skaitinio raktažodį, ir su juo melstis.

 

Penktadienis 10 d.

Vidinė nuostata

Galiausiai Jėzus kviečia suvokti teisumą ne kaip priesakų rinkinį, o kaip vidinę nuostatą. Galbūt todėl Jėzus vartoja pavyzdžius, kurių neįmanoma įvykdyti, („išlupk akį ir nukirsk ranką“). Turime įsigilinti į dvasios būseną ir laikyti kitą savo broliu ar seserimi, dėl kurių visada turime būti pasirengę padaryti daugiau, remdamiesi vien tik brolyste ir kiek galima visuotinesne brolyste. Norėdamas sau padėti tą padaryti, galiu pabandyti pažvelgti į Dievą, žvelgiantį į žmoniją – ir į tuos, kurie mane supa – Jo žvilgsniu į Tėvą, kuris daro kitą mano broliu ar seserimi.

 

Šeštadienis 11 d.

Kvietimas į apsisprendimą ir laisvę

Ši logika „daugiau“ gali mus nuvesti labai toli, kartais toliau, nei – protu – esame pasirengę nueiti. Štai kodėl Jėzus įveda reguliavimo principą: „Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne“. Esame kviečiami apsispręsti, ką esame pasirengę daryti ar ko nedaryti, ir tą pasakyti. Prisiminsiu akimirkas, kai visa savo esybe galėjau pasakyti „taip“ arba „ne“, ir priešingai, kai negalėjau aiškiai pasakyti „taip“ arba „ne“. Kad skonėčiausi tuo, ką tai sukėlė manyje ir aplink mane.

 

Sekmadienis 12 d.

Lėtas prisitaikymo prie Dievo darbas

Ar per savo mokymą Jėzus nebando mūsų nukreipti į kelią, palengva prisitaikyti prie to, ką esame įpratę vadinti „Dievo valia“? Ši Dievo valia tikriausiai yra ne kas kita, kaip kelias į sėkmingą, laimingą gyvenimą, kuris neša vaisių mums, mūsų broliams ir seserims, visai kūrinijai. Ir jei Jėzus šiandienos Evangelijoje vartoja šokiruojančias frazes, „kumščiuoja“, tai, be jokios abejonės tam, kad pažadintų mūsų kūrybiškumą ir parodytų beribį horizontą šiam prisitaikymui, kurį reikia vis atnaujinti. Galbūt šią Viešpaties dieną galiu apsispręsti dėl požiūrio į savo gyvenimą nedidelio pakeitimo, kuris padarytų mane teisesnį, tai yra, labiau prisitaikiusį prie Dievo? Tai asmeninis išbandymas, bet kartu ir kvietimas gyventi kaip krikščionių bendruomenei.

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).