Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo rugsėjo 4 d. pirmadienio iki

rugsėjo 10 d. sekmadienio, 2023 

 

 

►link 23-o sekmadienio, A

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad visuomenės užribyje atsidūrę,

nežmoniškomis sąlygomis gyvenantys žmonės nebūtų

pamiršti institucijų ir niekada nebūtų laikomi beverčiais.

 

 

 

„Kur du ar trys susirinkę vardan manęs,

ten ir aš esu jų tarpe“ 

                                                                                 Mt 18, 20

  

 

Žmonių santykiai — vienas iš sudėtingiausių dalykų pasaulyje. Savo kalboje Jėzus mums pateikia tris dalykus: nuo vadinamojo „broliško“ „pataisymo“ su visais jo etapais iki širdžių susivienijimo vaisingai meldžiantis, peržengiant saitus, pranokstančius dabartinę tikrovę. Taigi, išgyvenant

abipusį priešiškumą, Jėzus nusako, kaip elgtis, o tai kartais priešinga mūsų elgesiui. Neretai mus įskaudinęs žmogus paskutinis sužino apie mūsų priešiškumą jam! Jėzus mėgsta tiesioginį bendravimą, o ne gandus ir apkalbas. Be to, tai, kas vyksta tarp mūsų, „žemėje“, turi įtakos mūsų

santykiams anapusiniame gyvenime. Esama atleidimų, išgyventų arba ne, mus siejančių arba atskiriančių nuo tų, kurie gyveno iki mūsų. Galiausiai Jėzus baigia linksmiau: malda yra stiprybė, ypač jei dalijamasi su kitais. Ryžtingai eikime brolystės keliu, tai gyvybės ar mirties,

o dar labiau — džiaugsmingo gyvenimo klausimas.

 

Manuel Grandin, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį Matą

(Mt 18, 15–20)

 

Jėzus pasakė savo mokiniams: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk

bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio

dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“.

 

 

Pirmadienis 4 d.

 

Mokinio ausis

 

Jėzus ir toliau moko savo mokinius. Toli gražu neduodamas jiems teorinės pamokos, Jis pasirenka labai konkrečias žmogiškas situacijas, kurias kiekvienas išgyvena kasdieniame gyvenime: pavyzdžiui, ką daryti, kai tarp mokinių kyla priešiškumas, įtampa, nesutarimai. Kaip ir norint išgirsti

kokį nors pamokymą, pirma sąlyga — atverti ausis, kad Jėzaus žodis rastų kelią į mane, paliestų mano širdį ir perkeistų mane. Jėzau, atverk mano ausis, kad išgirsčiau Tavo žodį.

 

 

Antradienis 5 d.

 

Prie keturių akių

 

Situacija paprasta, bet ne banali! Brolis nusikalto. Brolis, t.y. žmogus, panašus į mane, Jėzaus mokinys, Jo Bažnyčios narys. Padaryti nuodėmę – tai veikti priešingai Evangelijos dvasiai. Į galvą ateina šie pavyzdžiai: pameluoti, leisti pajusti savo galią prieš kitus, žiauriai elgiantis, stengiantis

paveikti, grobstyti pinigus, apšmeižti artimą ir pan. Jėzus siūlo paprastą vaistą: pasikalbėti prie keturių akių su tuo, kuris man nusikalto. Išdrįskite surasti jį ir su visišku pasitikėjimu kalbėkite, kad jis suvoktų, kas negerai, taip nukreipkite jį nuo pasirinkto kelio. Jėzau, atverk mano ausis, kad

sudrausčiau kiekvieną, kuris man nusikalto.

 

 

Trečiadienis 6 d.

 

Su daugeliu

 

Jei nepavyktų, tuomet reikėtų praplėsti ratą ir ieškoti dviejų ar trijų asmenų, kurie atliktų liudytojų vaidmenį byloje. Tada nebe vien aš spręsčiau šį klausimą; jei tai susiję su manimi, susiję ir su kitais.

Byla tampa viešesnė. Jėzau, atverk mano ausis ir lūpas, kad išdrįsčiau sakyti tiesą tam, kuris mane įžeidė, ir leisčiau, kad kiti man padėtų.

 

 

Ketvirtadienis 7 d.

 

Bažnyčios akivaizdoje

 

Šioje trečioje situacijoje, norint laimėti brolį, visada svarbu brolystė ir įsiklausymas. Būtent Bažnyčia su tuo susijusi, nes bet kokia nuodėmė kenkia visai bendruomenei ir trukdo Kristaus Kūno kūrimui. Jėzus mums dar sako: „nėra nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.“ Matome pavyzdžių, kad daug piktnaudžiavimų, apgaulių ilgai yra slepiama. Šiandien dar galėtume prašyti Bažnyčios, kad išklausytų aukas ir nenorėtų apginti šios institucijos. Viešpatie, atverk mano ausis, kad galėčiau

kurti Bažnyčią kartu su kitais ir tikėti, kad ji įkvėpta Šventosios Dvasios.

 

 

Penktadienis 8 d.

 

Surišti / atrišti

 

Šis Jėzaus sakinys labai slėpiningas. Leiskime jam skambėti savo širdyje. Jis mums kalba, kad skubiai turime atsiversti ir atleisti bei priimti atleidimą. Tai, kas vyksta žemėje, susiję su tuo, kas vyksta danguje. Mūsų veiksmai mus įpareigoja jau nuo šiandien. Jėzau, atverk mano ausis, lūpas ir širdį, kad žengčiau atleidimo ir susitaikymo žingsnius, kuriuos turiu žengti, kol dar ne per vėlu.

 

 

Šeštadienis 9 d.

 

Maldos galia

 

Nė vieno žmogaus negalima priversti atleisti ir atsiversti. Tai ne mūsų galioje. Turime gerbti vienas kito laisvę ir laiką. Tačiau tai, kas atrodo virš mūsų jėgų, nepranoksta Dievo jėgų. Jis vienintelis žino, kas slypi žmogaus širdyje. Jis gerbia mūsų laisvę ir darbuojasi su begaline kantrybe. Jėzau,

kelk mūsų maldas link Tėvo, kuris visada Tave išklauso.

 

 

Sekmadienis 10 d.

 

Viešpats yra tarp mūsų

 

Tokiais neramiais laikais šie Jėzaus žodžiai džiugina. Jis mums sako: kad ir kas nutiktų Jo Bažnyčioje, Jis yra tarp mūsų tol, kol nors du ar trys susirenkame vardan Jo! Būtent Jo akivaizdoje galime pasisemti stiprybės ir vilties. Esame Jo Bažnyčia, ir Jis ją veda. Jis tikisi, jog darbuosimės, kad ji

keistųsi, bet šitai mus pranoksta. Ateitis gali mus jaudinti. Šiuo metu, kai daugelis grįžta po atostogų pertraukos, pasitikėkime vien tik Dievu. Jis – mūsų ramstis. Darykime tai, ką galime daryti pagal savo galimybes ir visa širdimi, o visa kita leiskime daryti Jam. O tai vyksta per kiekvieną

Eucharistiją.

 

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com)