Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo sausio 16 d. pirmadienio iki

sausio 22 d. sekmadienio, 2023

 

►link III sekmadienio, A

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai, labiau mokantys broliškumo nei rungtyniavimo ir padėtų patiems jauniausiems ir pažeidžiamiausiems.

 

„Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“

                                                                                                      Mt 4, 19

 

 

Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją

nuo gruodžio 5 d. pirmadienio iki

gruodžio 11 d. sekmadienio, 2022

 

►link III ADVENTO sekmadienio, A 

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavio kelių.

 

„Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti?“

                                                                Mt 11, 7

Jonas Krikštytojas yra vienas nuostabiausių Evangelijų veikėjų. Spėjama, kad jo energija ir charizma išjudino minias ir pakvietė atsiversti. Jėzus juo žavisi ir jį pripažįsta, laiko jį „kur kas daugiau nei pranašu“ ir tvirtina, jog „nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“. Tačiau viskas Jono Krikštytojo gyvenime ypatinga. Jo gimimas ir mirtis stebina: jis yra nevaisingų tėvų sūnus ir apsvaigusio valdovo kvailumo auka. Jis yra tas, kuris buvo išrinktas skelbti Mesijo atėjimo ir Dievo teismo, o dabar Tas, kurį jis pavadina „Dievo avinėliu“, jį nustebina, netgi „nuvilia“: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Jonas toks pat kaip ir kiekvienas iš mūsų: jis kviečiamas pasitikėti ir pripažinti, kad Jėzus vis nuo jo bėga. Ir nelengva kiekvieną dieną nei Jonui, nei mums! Viešpatie, padidink mūsų ištvermę, kad ir toliau tikėtume, nors ne visada suvokiame Tavo elgesio ir kalbėjimo būdą. Manuel Grandin, jėzuitas

 

 

Evangelija pagal šventąjį Luką

(Mt 11, 2-11)

 

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau, negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: "Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią". Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“.

 

Pirmadienis 5 d.

Visada džiaukitės

Trečioji Advento savaitė tradiciškai vadinama džiaugsmo savaite. „Gaudete“, – sako sekmadienio Mišių įžangos antifona. Ji cituoja Pauliaus kvietimą, skirtą filipiečiams: „Visada džiaukitės Viešpatyje“ (Fil 4, 4). Tai ne šiaip koks nors džiaugsmas, tai Viešpaties džiaugsmas. Dėl sekmadienio Evangelijos turime šią savaitę atrasti džiaugsmą ir jį išgyventi. Savo maldoje dar kartą Viešpačiui išsakysiu šiais metais patirtas džiaugsmo akimirkas arba, priešingai, džiaugsmus, kurių tikėjausi ir kurių taip trūko.

 

 

Antradienis 6d.

Sudrumstas Jono Krikštytojo džiaugsmas

Kalėjime Jonas Krikštytojas ir džiaugiasi, ir patiria nerimą. Tai, ką girdi apie Jėzų ir Jo daromus darbus, jį džiugina: puikiai atitinka tai, ką jis skelbė. Tuo pat metu tai, kas jam sakoma, jį stebina, nes Jėzaus elgesys kelia smalsumą visiems ir nelabai atitinka to, ko galima buvo tikėtis iš Dievo žmogaus. Iš čia kyla jo rūpestis: „Ar Tu esi tas?“ Jėzau, leisk man nenustebti dėl džiaugsmo, kurį neši pasauliui. Bet ar ne Tavo džiaugsmo esmė nustebinti savo bičiulius?

 

Trečiadienis 7d.

Džiaugsmas matyti, eiti, gyventi…

Norėdamas ramiai džiaugtis, Jonas siunčia savo mokinius paklausti Jėzaus. Pastarasis bando juos nuraminti, ne pasiteisindamas, o kviesdamas Jono mokinius girdėti ir matyti, kas vyksta. Savo maldoje kartosiu Jėzaus atsakymą, ilgą Jo litaniją... Jo duodami ženklai yra žmonės, kurie pagaliau gali matyti, girdėti, gyventi ir t.t. Be abejo, kiekvienas gali padaryti klaidų, suklupti, kiekvienas, kuris laukia mokymo ar katekizavimo. Jėzau, tegul džiaugsmas tų, kurie sutiko Tave, džiugina mane, tampa mano džiaugsmu ir viltimi.

 

Ketvirtadienis 8 d.

Marijos džiaugsmas

Šią iškilmingą Nekaltojo Prasidėjimo dieną Bažnyčia mums leidžia klausytis apie Marijos džiaugsmą. Ji sutinka būti pasirinkta tada, kai to nesitikėjo ir kai nieko neprašė (nebent tik kad būtų laiminga santuokoje su Juozapu). Marijos džiaugsmas duodamas dovanaῖ, užkrečiamas (prisiminkime jos pusseserę). Ji tikrai dar labiau pamilsta Juozapą, kuris sutinka auginti Jėzų kaip savo sūnų. Marija, užtark mane savo sūnui Jėzui. Tegul tai man primena krikšto džiaugsmą, džiaugsmą, kad buvau pasirinktas ir pavadintas Dievo vaiku.

 

Penktadienis 9 d.

Dykumos džiaugsmas

Jono mokiniams išėjus, Jėzus miniai pasakoja apie Joną Krikštytoją. Visi jį prisimena: dykumos vyrą, kuris panėrė į Jordano vandenis. Kvietė eiti pas jį ir panirti, jam vadovaujant. Jonas išjudino minias, nors nebuvo panašus nei į karalių, nei į žvaigždę. Jis labiau buvo atstumiantis ir triukšmingas žmogus, bet vis dėlto... Jėzau, išmok mane matyti, kaip slėpiningas džiaugsmas gali nuvesti į dykumą arba kaip dykuma gali būti džiaugsmo šaltinis. Džiaugsiuosi, jei mano malda yra dykuma.

 

Šeštadienis 10 d.

Kelio džiaugsmas

Jėzus tęsia savo mokymą apie Joną Krikštytoją, primindamas, kas apie jį parašyta: „Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią“. Kelio džiaugsmą šiandien daugelis atranda iš naujo: Kompostelos kelias, Asyžiaus kelias. Pats Jėzus sakys apie save, kad Jis yra Kelias. Kitur „kelyje“ Jis mokys savo mokinius, kaip įeiti į Karalystės džiaugsmą. Šiandien melsiuosi eidamas. Su kiekvienu žingsniu prašysiu To, kuris yra Kelias, kad galėčiau skonėtis Jo džiaugsmu „kelyje“.

 

Sekmadienis 11 d.

Karalystės džiaugsmas

Evangelijos pabaiga yra tikras perlas, leidžiantis atrasti Karalystės džiaugsmą. Jėzus sakė: „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“. Jėzaus atėjimas apverčia aukštyn kojomis mūsų vertybių svarstykles. Jono liudijimas rodo karalystės neįtikėtinumą: mažiausias yra didesnis už jį! Tai reiškia, kad ir mes patys, kurie su tikru ar netikru nuolankumu save laikome vienais iš mažiausių Karalystėje, esame didesni už Joną Krikštytoją. Mokydamas Jėzus žengs dar toliau, kai sakys, jog paskutiniai bus pirmi. Karalystėje teikiamas džiaugsmas nepriklauso nuo mūsų kompetencijos, socialinės klasės ar silpno tikėjimo. Džiaukimės! Jėzus neša džiaugsmą pasauliui.

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (ww.versdimanche.com)