Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo balandžio 15 d. pirmadienio iki

balandžio 21 d. sekmadienio, 2024

 

 

link IV Velykų sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas

moterų orumas ir vertė,

kad liautųsi diskriminacija,

kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse.

 

 

 

Aš esu Gerasis Ganytojas, kuris guldo gyvybę“

                                                                                 Jn 10, 11

  

  

Šiuo metu Europoje kilusi žemės ūkio krizė primena, kad ši profesija nėra tokia profesija kaip kitos. Tai pašaukimas, reikalaujantis atsidavimo, ištvermės ir kantrybės. Jėzaus vartojamas gerojo ganytojo paveikslas nėra nesvarbus. Avys žino, kad gali pasikliauti žmogumi, kuris jomis labai pasirūpins ir kartais net gyvybės kaina bus pasirengęs jas apginti (vilkai – kita mums aktuali tema!). O mums, avims, gera žinoti, kad esame apsuptos rūpesčio, švelnumo. Esame palaiminti, žinodami, kad Kristus niekada mūsų neapleis. Ar reikia Jį atpažinti, priimti, sekti šiuo geruoju Ganytoju?

Viešpats kviečia mus būti Jo avimis, tad tiesiog leiskite, kad Jis mus mylėtų, Jis, kuris nori mus mylėti ir linki mums gero.

Taigi, ar leisimės?

Ar keliaujame pirmyn be baimės?

Šią savaitę eikime šių avių pėdomis, avių, kurias taip myli Jėzus, esame pašaukti sekti Juo ir paprasčiausiai eiti šalia Jo.

 

Manuel Grandin, jėzuitas

 

Evangelija pagal šventąjį Joną

(Jn 10, 11–18)

Anuo metu Jėzus kalbėjo: „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš esu gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai

atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo.“

 

 

Pirmadienis 15 d.

 

Klausytis istorijos, priimti buvimą

 

Ankstesniame tekste Jėzus sakė: „Aš esu pasaulio šviesa“ ir išgydė žmogų, nuo gimimo aklą. Šiandien šioje istorijoje Jis mums sako: „Aš esu gerasis ganytojas.“ Per paprastą gestą, per kasdienę istoriją Jėzus atskleidžia savo esaties tiesą. „Tiesa – ne idėja, o buvimas“, – teigia Christianas Bobinas („Vaikštantis žmogus“). Prisidėsiu prie šio paprasto Jėzaus buvimo, Jėzaus,

kuris nori atsiskleisti mano kasdieniame gyvenime. Jį priimsiu.

 

 

Antradienis 16 d.

 

Jėzus, Dievas su mumis

 

Gerasis ganytojas pažįsta savo avis. „Pažįsti visus mano kelius“, – sako psalmininkas (Ps 139). Ši žinoma eilutė mums byloja apie artumą, dėmesį, tęstinumą. Buvimą, kuris išlieka. Prisiminsiu buvimą, kuris lydėjo mano kelionę džiaugsmo ir liūdesio akimirkomis.

Kaip tai man kalbėjo apie Viešpaties buvimą, Viešpaties, kuris mums sako: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20).

 

 

Trečiadienis 17 d.

 

Jėzus, Dievas dėl mūsų

 

„Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“. Jis rizikuoja savo gyvybe dėl tų, kurioms vadovauja, nes visos jam svarbios. Jis trokšta, kad nė viena nepražūtų. Ne tuo rūpinasi samdinys, kuris pats saugosi nuo visų pavojų ir mažai rūpinasi kitų gyvybėmis.

Viešpats rūpinasi mano gyvybe. Medituosiu šį meilės slėpinį ir apmąstysiu, kaip rūpinuosi gyvybe: savo, kitų.

 

 

Ketvirtadienis 18 d.

 

O kitos?

 

Gerasis ganytojas, apie kurį kalba Jėzus, labai dėmesingai veda savo kaimenę. Jo avių gyvybės svarbesnės už jo paties gyvybę. Tačiau šis ganytojas žvelgia toliau: yra ir kitų avių, kurios ne iš šios avidės. Jam jos irgi rūpi. Keliaudamas jis žinos, kaip jas pakviesti, pašaukti prisidėti. Keliaudamas žvelgsiu į avis, kurios priimamos, į avis, kurios priima. Įsivaizduosiu sceną, apmąstysiu, ką ji sukelia kiekvienam – ganytojui ir avims. Apmąstysiu save.

 

 

Penktadienis 19 d.

 

Vienybės link

 

Viena kaimenė, vienas piemuo. Atrodo, Jėzaus viltis – ši vienybės perspektyva. Ar svajojame apie šią vienybę? Ar kaimenės įvaizdis – visi panašūs, eina ta pačia kryptimi – trokštamas!? Reikia nepamiršti, jog mūsų Dievas yra Trejybė ir jog didžiausias Jo troškimas – kad kiekvienas ir visi kartu turėtume gyvenimo pilnatvę (Jn 10, 10). Kaip žvelgiu į savo vietą pasaulyje ir Bažnyčioje, šioje kaimenėje, kurią veda Kristus?

 

 

Šeštadienis 20 d.

 

Kelias, kuriame sutinkamos nelaimės

 

„Viešpats yra mano Ganytojas, man nieko netrūksta... Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.“ Jono tekste kalbama apie vilkus, 23 psalmėje – apie tamsiausius slėnius. Ganytojas, kad ir koks jis būtų, negali sutrukdyti staigiam vilko užpuolimui. Tikėjimas

neapsaugo mūsų nuo nelaimių, bet primena: nesame vieni. Kas man padeda eiti pirmyn, kai ištinka išbandymai? Kuo pasitikiu?

 

 

Sekmadienis 21 d.

 

Šis sekmadienis – pasaulinė maldos už pašaukimus diena

 

Bendras mūsų pašaukimas – pašaukimas, kad mūsų gyvenimas būtų atsakas į „didžiąją Dievo meilę“. Kad ir kokia forma ištartume savo „taip“ Dievui, kiekvieną dieną konkrečią to ieškoma, tai skleidžiasi, o kartais – puolama. Šiame kelyje saugumas ne iš mūsų, o iš tikrumo, kad būsime

pašaukti ir išsiųsti, kaip Petras: „Petrai, ar myli mane?“ – „Viešpatie, Tu viską žinai, Tu žinai, kad Tave myliu“ – „Ganyk mano aveles“ (plg. Jn 21); kiekvienas pagal savo malonę ir kartu kaip broliai ir seserys.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com)