Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo gegužės 6 d. pirmadienio iki

gegužės 12 d. sekmadienio, 2024

 

 

link VII Velykų sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad vienuoliai, vienuolės ir seminaristai

brandintų savo pašaukimą per žmogišką, pastoracinį,

dvasinį ir bendruomeninį ugdymą,

kuris leistų jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais.

 

 

 

Ir aš juos pasiunčiau į pasaulį“

                                                                      Jn 15, 18

  

  

Kokia laimė! Šią savaitę esame supažindinami su paskutine Jėzaus malda Tėvui. Didžiulis Jo troškimas – kad mes, Jo mokiniai, išliktume vieningi ir dalytumės Jo džiaugsmu pasaulyje. Ten, kur esame, turime gyventi atsiribodami nuo visko, kas atitraukia mus nuo Evangelijos, saugodami save nuo blogio. Tiesą sakant, ne patys save nuo to saugome, o Tėvas, Jėzaus prašymu, saugo mus. Nuo tada, kai sugrįžo pas Tėvą, Kristaus nebėra pasaulyje, bet mes esame Jo rankos, akys, ausys, kojos ir širdis, kad liudytume Jį ir atskleistume Tėvo švelnumą. Net jei veikiame labai nerangiai, tai įprasmina mūsų gyvenimą. Nesame vieni, esame pasiųsti, o Šventosios Dvasios stiprybė mums pažadėta.

Priimkime ją su pasitikėjimu!

 

Anne-Marie Aitken

 

Evangelija pagal šventąjį Joną

(Jn 17, 11b–19)

Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo: „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes. Kol buvau su jais – tavo man pavestaisiais, – aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui; išsaugojau juos, ir nė vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, – taip išsipildė Raštas. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį.

Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.

 

 

Pirmadienis 6 d.

 

Į dangų!

 

Šį sekmadienį Bažnyčia leidžia mums išgirsti Jėzaus maldą. Melstis kieno nors malda nėra paprasta. Tai leidžia įeiti į besimeldžiančio asmens artumą. Retas, subtilus, įspūdingas, didelio pasitikėjimo ženklas. Jonas pradeda patikslindamas, kad Jėzus melsdamasis pakelia akis į dangų. Puikus būdas mums priminti, kad melstis – tai užmegzti ryšį su Tuo, kuris gyvena toli ir yra labai artimas. Šiandien, kaip ir kiekvieną savaitės dieną, pakelsiu akis, jei būsiu lauke, į dangų.

Taip nukreipęs žvilgsnį į viršų, suvoksiu besikuriančius santykius.

 

 

Antradienis 7 d.

 

Būti viena

 

Pirmasis Jėzaus maldos žodis: „Tėve.” Ne Dieve, Viešpatie, ne Mokytojau, ne… Pirmasis žodis – prašymas. Už ką? Už mus. Dėl ko? Kad būtume kaip Jis ir Jo Tėvas: viena. Medituosiu šį pirmąjį žodį. Leisiu, kad jis mane padarytų viena.

 

Trečiadienis 8 d.

 

Žvilgsnis į praeitį, prisiminimas

 

Jėzus pasakoja savo Tėvui, ką patyrė ir ką darė su savo mokiniais: „Kol buvau su jais...“ Jėzus kalba būtuoju laiku taip, lyg būtų jau išėjęs, miręs ir prisikėlęs. Jis pasakoja, kaip buvo „su“ savo mokiniais: laikė juos vieningus.., išsaugojo.., rūpinosi, kad niekas nepražūtų (išskyrus Judą,

išdaviką). Jo kelio žemėlapis buvo Rašto žemėlapis: Jėzus atgaivino tai, kas parašyta. Jis mokėjo groti ir interpretuoti Tėvo partitūrą, pavadintą vardu Jėzus, Dievas gelbsti. Savo maldoje gėrėsiuosi šiuo antruoju žodžiu, kuriuo Jėzus kreipiasi į savo Tėvą. Koks prisiminimas iškyla iš mano gyvenimo?

 

 

Ketvirtadienis 9 d.

 

Mano džiaugsmas? Jo džiaugsmas!

 

Jėzus tęsia savo maldą „kalbėdamas“: „Tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje mano džiaugsmo pilnatvę.” Gera šiandien, Žengimo į dangų dieną, girdėti, ką Jėzus pasakė dar būdamas „pasaulyje“. Jo džiaugsmas, kurį Jis mums siūlo, yra gražus Prisikėlimo sinonimas. Ir kai Jėzus pakyla į dangų,

džiaugsmas iš mūsų neatimamas. Priešingai, jis labiau įsitvirtina mumyse, kurie liekame pasaulyje. Pakėlęs akis į dangų, Žengimo į dangų dieną klausysiuosi šių žodžių. Jėzus kalba apie mane savo Tėvui.

Koks džiaugsmas žemėje ir danguje!

 

 

Penktadienis 10 d.

 

Pasaulyje, bet ne iš pasaulio

 

Tada Jėzaus malda primena apie ryšį tarp mokinių ir pasaulio. Nelengva – būti pasaulyje, bet ne iš pasaulio, kur daug apgaulės, melo ir smurto. Linija aiški – kalbama ne apie pasitraukimą iš pasaulio, o apie sulaikymą nuo blogio, taip! Jėzus nėra naivus savo maldoje. Malda nėra ant žemės esantis

prieglobstis. Atvirkščiai, ji įšaknija pasaulio tikrovėje. O aš, kaip aš prisitaikau prie pasaulio? Kalbėsiu apie tai su Tėvu kaip Jėzus.

 

 

Šeštadienis 11 d.

 

Pasiųstieji

 

Kas bendro tarp mūsų ir Jėzaus? Jėzus buvo pasiųstas į pasaulį Tėvo, mes – Jėzaus. Prisikėlęs Jėzus pasiųs savo mokinius ne melstis bažnyčioje, o skelbti Gerosios Naujienos visuose keturiuose pasaulio kraštuose. Malda neužsklendžia tavęs savyje. Ji leidžia išeiti iš savęs. Pakrikštytojo

gyvenimas labai panašus į Jėzaus – Jis išsiunčia į pasaulį. Kontempliuosiu Jėzų besimeldžiantį Tam, kuris Jį pasiuntė į pasaulį.

Ir aš savo ruožtu taip elgsiuosi, laikydamas save pasiųstu.

 

 

Sekmadienis 12 d.

 

Pašventinti tiesa

 

Evangelijos ištraukos pabaiga gali nustebinti. Pašventinti paprastai reiškia tapti šventam. Bet –„pašventinti save“? Šis veiksmažodis, taikomas Jėzui, reiškia auką, kurią Jėzus paaukoja savo gyvenimu, laisvai eidamas mirties link. Jis atsiduoda, kad pagaliau mes būtume išvaduoti nuo visko, kas trukdo mums būti panašiems į Jį, tai yra, – būti šventiems. Ir „tiesa“ galutinai prikala vinimis melo tėvą. Mišiose, pašventindama mūsų aukas, duoną ir vyną, Šventoji Dvasia leidžia mums užmegzti bendrystę su Prisikėlusiuoju, kad gyventume su Juo, kaip ir Jis, pasaulyje.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).