Kiekvienos savaitės maldos,

apmąstant sekmadienio Evangeliją

nuo balandžio 24 d. pirmadienio iki

balandžio 30 d. sekmadienio, 2023

 

►link 4-ojo VELYKŲ sekmadienio, A

 

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

 

Meldžiamės, kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės,

tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

 

 

 

„Ganytojas šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda“

                                                                                                      Jn 10, 3

 

Norėdamas pasiekti savo klausytojus, Jėzus mėgsta vartoti konkrečius įvaizdžius. Ir jaučiame, kad Jis ypač vertina ganytojo įvaizdį. Tiesą sakant, to meto visuomenėje kiekvienas galėjo atpažinti save šioje figūroje, kupinoje subtilumo ir drąsos rūpintis kaimene. Ganytojo tema persmelkia visą Šventąjį Raštą ir kalba apie Dievą, kupiną dėmesio savo žmonėms (Ps 22 arba Pranašuose), Dievą, galintį juos apginti ir atpirkti savimi. Tačiau mūsų Evangelijoje Jėzus yra ne tik ganytojas, Jis ir vartai

bei kelias. Jis yra Tas, kuris veda avis į daugiau gyvenimo, į daugiau laisvės! Tai pažadas kiekvienam iš mūsų ir šiandien: Jis šaukia mus vardu ir duoda mums gyvenimo apsčiai. Dėkokime šiam Dievui, kuris linki mums gero ir yra šalia, kai augame ir gyvename gyvenimą, kuriam kartais kyla grėsmė.

 

Manuel Grandin, jėzuitas

 

 

 

Evangelija pagal šventąjį Joną

 

(Jn 10, 1–10)

 

 

Anuo metu Jėzus kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso.“ Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“

 

 

Pirmadienis 24 d.

 

Gardas, vagis

 

Jėzus kviečia savo mokinius į pasirinkimą bet kokiomis aplinkybėmis ir susitikimuose. Taigi įsivaizduokime gardą, o garde avis. Pažvelkime, kokius gestus atlieka ir kaip elgiasi tas, kuris lipa per tvorą. Slaptai, jis veikia slaptai, be žodžių. Kaip jis žvelgia į šiuos gyvūnus? Kokie jo ketinimai?

Avys blaškosi ir traukiasi nuo jo. Prie mūsų kartais prisiartina tie, kurie siekia ne mūsų gerovės, o mūsų nuopolio. Gyvename pasaulyje, kuriame pavojus labai realus, o Jėzus mus įspėja. Koks mano atsakas ar požiūris į šiuos „puolimus“? Viešpatie, padėk man pastebėti „plėšikus“ ir situacijas,

kurios neveda į gyvenimą ir ramybę.

 

 

Antradienis 25 d.

 

Leistis būti įkvėptam evangelisto

 

Dabar apmąstykime tą, kuris įeina pro vartus. Jis veikia šviesią dieną, ir jį atpažįsta sargas, jis atidaro jam vartus. Atkreipkite dėmesį į ganytojo subtilumą, jis pažįsta kiekvieną savo avį, ir jos pažįsta jį. Kiekvieną šaukia vardu. Koks ypatingas dėmesys skiriamas kiekvienam! Dievas „teikia

pirmenybę“ kiekvienam! Niekas nėra pamirštas, ir avys seka juo pasitikėdamos. Šią dieną, kai švenčiame evangelisto Morkaus šventę, dėkokime Dievui už šias Evangelijas, parodančias mums Jėzų, kuris yra artimas ir prieinamas patiems mažiausiems ir pažeidžiamiausiems.

 

 

Trečiadienis 26 d.

 

Jėzus, mokytojas

 

Žinome, kad Jėzus mėgsta mokyti. Jis, kreipdamasis į savo klausytojus, vartoja įvaizdžius, bet „jie nesuprato, ką tai reiškia. Jie nesuprato, apie ką Jis kalba. O Jėzus kalbėjo toliau“. Pažvelkite į nuoširdų Jėzaus dėmesį, Jo kantrybę. Jis jų nebara, o pakelia, vartoja kitus „vartus“, kad jiems padėtų suvokti. Taip Viešpats veda ir mus, kad suprastume Jo žodį, Jis siūlo įvairių galimybių. Jis mūsų laukia. Jis nereikalauja. Esame kviečiami ištverti, kai patiriame suvokimo sunkumų. Išdrįskime įžvelgti mums siūlomus visokiausius kelius, kaip galime sekti Juo ir būti Jam artimi.

Viešpatie, padėk man neieškoti lengvo kelio, per greitai nepasiduoti, patekus į reiklų kelią, kurio nesuvokiu.

 

 

Ketvirtadienis 27 d.

 

Jėzus – avių vartai

 

Jėzus apie save kalba kaip apie avių vartus, pro kuriuos avys be baimės gali įeiti ir išeiti. Jis – vieninteliai vartai, vienintelis išgelbėjimo būdas. Tai vienintelis įėjimas, pro kurį visi esame kviečiami eiti ieškoti maisto. Ar tikrai tuo tikime? Eiti pro vartus, kurie yra Jėzus, – tai klausytis ganytojo balso ir sutikti Juo sekti. Žinome, kad Jis mus gerai pažįsta, nes šaukia mus vardu.

Viešpatie, padėk man šiandien Tavimi pasitikėti.

 

 

Penktadienis 28 d.

 

„Aš – avių vartai”

 

Su Juo turime prieigą prie gyvenimo, o vagis ateina tik vogti, perpjauti gerklės, nužudyti. Per Jį gauname išgelbėjimą, saugumą, maistą ir šeimą. „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“. Jis kalba apie save kaip apie tą, kuris teikia gyvybę: Jis mus atgaivina, kitaip negu

vagys, kurie yra mirties nešėjai. Taigi turiu rinktis: gyvenimą ar mirtį. Esu kviečiamas rinktis gyvenimą, pasirinkti tai, kas man gera, einant pro... teisingus vartus, sekant Jėzumi.

Viešpatie, suteik malonę Tave pasirinkti, labiau mylėti,

geriau pažinti ir skelbti.

 

 

Šeštadienis 29 d.

 

Apstus gyvenimas

 

Viešpats negaili to, ką duoda. Duoda gyvenimą, apsčiai gyvenimo. Argi ne toks Jėzaus požiūris į mus visada? Susitikęs su minia ar savo tauta, vakar ir šiandien, Jis ir toliau pažįsta visus ir šaukia vardu. Ar jaučiuosi Jo šaukiamas? Koks mano troškimas tokios didžiulės meilės akivaizdoje? Ar

žinau, kaip atskirti Jo balsą nuo apsišaukėlių, kurie ateina Jo vardu? Išpažinsiu tikėjimą: noriu priimti Tave, Viešpatie, kaip savo Ganytoją, vesk mane į tikrą gyvenimą.

 

 

Sekmadienis 30 d.

 

Širdies istorija

 

Šį sekmadienį minima Pasaulinė maldos už vienuolinį ir kunigiškąjį pašaukimą diena. Ši pašaukimo tema labai aktuali mūsų laikais: „Jis šaukia savąsias avis vardais“. Kad ir kokia būtų mūsų gyvenimo situacija, Ganytojas mus asmeniškai pašaukė būti savo Bažnyčios „garde“. Esame per Jį susiję vienas su kitu ir susibūrėme, kad mus maitintų Jo Žodis ir Jo Kūnas. Tačiau tai nėra buvimas patogiame garde ar savyje. Esame pašaukti sekti paskui Jį į lauką, išeiti, kad su Juo neštume gyvybę kitiems, nes Jis atėjo dėl visų ir visada keliauja. Jis nori susieti mus su savo misija, kad gyventume savo gyvenimą apsčiai ir savo ruožtu užkrėstume išgelbėjimu ir džiaugsmingu gyvenimu. Prašykime Jo energijos ir malonės kviečiant kitus prisidėti prie džiaugsmo šokio, nepaisant rūpesčių ir pavojų.

Jis yra mūsų Ganytojas ir kiekvieną dieną ateina mūsų gelbėti!

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com)