Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo gegužės 13 d. pirmadienio iki

gegužės 19 d. sekmadienio, 2024

 

 

link Sekminių, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad vienuoliai, vienuolės ir seminaristai

brandintų savo pašaukimą per žmogišką, pastoracinį,

dvasinį ir bendruomeninį ugdymą,

kuris leistų jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais.

 

 

 

Kai ateis toji Tiesos Dvasia,

jus ji ves į tiesos pilnatvę“

                                                                      Jn 16, 13

  

  

Gero kelio su Šventąja Dvasia

 

Šventoji Dvasia ateis ir mus ves: kaip geriau pasakyti, kad Šventoji Dvasia judri ir ragina mus judėti. Ne niekur neina, o veda mus, kad eitume, kaip ji eina dėl Jėzaus, keliais, vedančiais į Karalystę. Sekminių šventė mums primena vidinį kompasą, GPS, duodamą kiekvienam žmogui. Mumyse

apsigyvena Dvasia, tad gebame tarti žodžius, kuriuos ji įkvepia, esame apdovanoti viskuo, ko reikia, kad galėtume veikti taip, kaip elgėsi Jėzus, esame gaivinami įkvėpimu, siejančiu mus vienas su kitu: turtingus ir vargšus, išsilavinusius ir neišsilavinusius. Nebūtina mokytis, kad mumyse apsigyventų Dvasia. Dvasia sujungia tai, ką esame linkę atskirti. Ji atkuria prarastą ryšį tarp mūsų visų ir Kūrinijos. Ji leidžia kalbėti toms ir tiems, kurių nenorime girdėti. Dvasia yra šventa, nes atkuria žmogiškumą, visur atkuria žmogiškumą. Tai kelias, vedantis pas Viešpatį Jėzų Kristų.

 

Thierry Lamboley, jėzuitas

 

Evangelija pagal šventąjį Joną

(Jn 15, 26–27; 16, 12–15)

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.“ 

 

 

Pirmadienis 13 d.

 

Jėzaus dovana

 

Santykiai tarp trijų dieviškųjų asmenų buvo daugelio teologinių diskusijų objektas. Galbūt kartais klausiame savęs, į ką kreipiamės maldoje: į Tėvą, Sūnų, Dvasią ar į visus tris vienu metu? Šiaip ar taip, Jėzaus kalba nukelia mus į jų artumą: Sūnus paprastai kalba apie laiką, kai bus arti Tėvo, ir

apie Dvasios dovaną, kurią nori mums atsiųsti. Šiandien skirsiu laiko ir kartosiu Nikėjos Credo žodžius: „Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus.“

Dėkosiu Dievui, kuris mane myli ir kviečia geriau Jį pažinti.

 

 

Antradienis 14 d.

 

Atsarginis, pakaitinis

 

Dar prieš Sekminių įvykį po Mokytojo iškeliavimo ir Judo išdavystės apaštalai imsis vykdyti savo pareigas. Dvigubas šokas nedidelei jų draugų grupei. Pasimeldę ir patikslinę kriterijus, jie ištraukia burtus tarp dviejų kandidatų, tarsi spręstų ne vieni. Būtent Motiejų, kurį išsirinko, švenčiame šią dieną. Jis yra tik atsarginis, tačiau išmanantys sportą žino, jog atsarginiai būtini, kad komanda judėtų į priekį. Dėkosiu už visus atsarginius, pakaitinius – darbe, bažnyčioje... – kuriuos sutinku.

 

 

Trečiadienis 15 d.

 

Gera energija

 

Jėzus mums daug liudija apie Šventąją Dvasią: ji Globėja, jėga, kilusi iš Tėvo, liudytoja, gerai kalbanti apie Kristų, jėga, kreipianti į tiesą ir leidžianti mums prisiminti viską… Taip, tai Dvasia daro šiuos dalykus! Ir ypač ji padės mokiniams, tiems, kurie „akis į akį“ susitiko su Jėzumi, kaip ir mums šiandien, išsaugoti Jėzaus žodžius savo širdyje. Dėkosiu šiam gyvajam Dievui, mane skatinančiam kurti savo gyvenimą pagal Jį.

 

 

Ketvirtadienis 16 d.

 

Gynėja, Globėja

 

Jei Dvasia yra Gynėja, tai nuo ko turime būti ginami? Jėzaus gyvenimas, mūsų bendruomenės ir mūsų asmeninė istorija liudija, kad kova už tiesą kainuoja brangiai. Nesusipratimų, priešiškumo ir blogos valios netrūksta. Patikėsiu save šiam Gynėjui, Globėjui ir prašysiu, kad sutvirtintų manyje

tai, ko reikia; atkakliai melsiuosi už savo gyvenimo praeities ir

dabarties kovas.

 

 

Penktadienis 17 d.

 

Dieviškoji pedagogika

 

„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti.” Jėzus pažįsta savo mokinius ir žino, kada svarbu tylėti. Kaip geras pedagogas, Jis leidžia laikui atlikti savo darbą ir palieka vietos kitam, Dvasiai, kad ji mus mokytų. Dėkosiu šiam Dievui, kuris gerbia mano ritmą ir mano ribotumą.

 

 

Šeštadienis 18 d.

 

Pažinti, kad mylėčiau

 

Tad Dvasios misija yra vėl paliudyti viską, ką buvo girdėjusi iš Jėzaus mokymo. Kartais sakoma, kad „mokymasis yra kartojimo menas.“ Dar didesnė tiesa dvasiniu lygmeniu. Norint giliai pažinti Kristų, svarbu kartoti ir gromuliuoti Jo žodžius, o Dvasia mums padeda tą padaryti. Ir gerai tą žinome, nors iš tikrųjų žinome tik tai, kas mums patinka, o mums patinka tik tai, ką žinome. Prašysiu Dvasios malonės pažinti ir mylėti šį Kristų, kuris man atidavė viską.

 

 

Sekmadienis 19 d.

 

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

 

Ženklas, lydintis šiuos žodžius, gali būti atliktas mechaniškai arba net kiek magiškai, kaip jį daro kai kurie futbolininkai, įžengę į aikštę... Tačiau tai gali būti ir galimybė patirti mažą artumo akimirką su Triasmeniu Dievu. Šiandien, per Šventosios Dvasios šventę, atkreipkime dėmesį į Mišiose

vartojamas trejybines formuluotes ir į žodžius, įvardijančius Šventąją Dvasią. Kaip girdėjome Evangelijoje, Dvasia yra mūsų Globėja, ji leidžia mums prisiminti Jėzaus žodžius. Taigi imkimės priemonių, kad suteiktume jai visą erdvę (šlovinimas, kontempliatyvūs pasivaikščiojimai ir pan.).

Apsispręskime būti džiaugsmingi liudytojai šio Dievo, kuris nori vesti mus į tiesą, į tiesą, kuri mums daro gera ir atneša ramybę.

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).