Kiekvienos savaitės dienos maldos,

apmąstant ateinančio sekmadienio Evangeliją 

nuo balandžio 22 d. pirmadienio iki

balandžio 28 d. sekmadienio, 2024

 

 

link V Velykų sekmadienio, B

 

  

Melstis pasaulio širdyje su

popiežiumi Pranciškumi.

 

Melskimės,

kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas

moterų orumas ir vertė,

kad liautųsi diskriminacija,

kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse.

 

 

 

Mano Tėvas – vynininkas“

                                                                                 Jn 15, 1

  

  

Kaip Jėzaus klausantiems mokiniams, ir mums kartais sunku suvokti Jo žodžius. Jis nuolat kviečia mus tikėti Juo ir Tėvu. Tačiau tikėti reikia, ypač tragiškomis ir nerimą keliančiomis akimirkomis. Jėzus kviečia mus į optimizmą, nukreipiant žvilgsnį į Jį ir širdyje išlaikant troškimą pasilikti

susijungus su tikruoju vynmedžiu. Kad šis troškimas išliktų gyvas mūsų širdyje, esame pašaukti „išpjauti“ viską, kas atitraukia mus nuo tikro gyvenimo. Norėdamas mums padėti, Jėzus įvairiais įvaizdžiais atskleidžia savo tapatybės gelmę – tikraisiais vartais, geruoju Ganytoju, keliu, tiesa ir

gyvenimu, vynuogynu – atskleidžia ir vynininko Tėvo tapatybę. Šių prasmingų fragmentų serija nėra apibrėžimų, kuriuos reikia kartoti neapmąstant ir nesimeldžiant, katalogas: tai raktas į mūsų gyvenimo peržvalgą Velykų šviesoje. Sekime Jėzumi, kad ir mes būtume kelias, tiesa ir gyvenimas, būtume autentiški kitų akivaizdoje, be kaukės, nesistengtume pasirodyti. Šią savaitę nusiimkite kaukes!

 

Emmanuelle Huyghues Despointes, KG bendruomenė

 

Evangelija pagal šventąjį Joną

(Jn 15, 1–8)

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.“

 

 

Pirmadienis 22 d.

 

Aš esu vynmedis

 

Kai vaikas sako: „Aš, aš...“, dažnai susilaukia priekaištų, nes nemandagu taip save aukštinti. Tačiau Jėzus nedvejoja. Šis nemandagumas leidžia Jam išsakyti savo tapatybę, pagrįstą gyva žemiška tikrove ir paprasta žmogiška patirtimi – vynmedžiu. Bet kodėl tada Prisikėlusysis lygina save su vijokliniu krūmu, auginamu dėl vaisių ir vyno?

Savo maldoje leisiu vynmedžio įvaizdžiui (lapams, vynuogėms, vynui) kalbėti apie Jėzaus Prisikėlimą.

 

 

Antradienis 23 d.

 

Tėvas – vynininkas

 

Jėzus, norėdamas mus pamokyti, vartoja viso vynmedžio įvaizdį. Čia ne teologiniai „didieji žodžiai“, o paprasti posakiai, turintys tikrą gelmę. Dievas? Tėvas! O kaip? Kaip vynininkas, kuris rūpinasi savo vynuogynu (=Jėzumi) ir šakelėmis (=mokiniais). Seksiu Jėzaus katechezę, apmąstydamas, kaip vynininkas rūpinasi savo vynuogynu, kad jis duotų vaisių ir galima būtų padaryti (gerą) vyną.

 

 

Trečiadienis 24 d.

 

O mes? Šakelės

 

Šakelės įvaizdžio turtingumas mokiniams atskleidžia turtingą tapatybę. Šakelės paskirtis? Duoti vaisių. Kaip? Augdama vynmedyje, maitindamasi jo syvais. Bet ir būti gerai apgenėtai vynininko, kuris tuo labai rūpinasi. Šiandien maldoje įsivaizduosiu save šakele. Mąstysiu, koks šakelės gyvenimas, kokia jos buvimo priežastis, koks ryšys su vynmedžiu, gera linkintis vynininko dėmesys ir t.t.

 

 

Ketvirtadienis 25 d.

 

Pasilikti

 

Šakelės sėkmės paslaptis? Pasilikti „vynmedyje“. Kitaip vaisiai nesunoks: šakelė nuvys; ji bus įmesta į ugnį. O šakelė, pasilikusi vynmedyje, gyvens, duos vaisių, leis turėti vyno, kuris džiugina žmogaus širdį. Savo maldoje pasistengsiu, kad Jėzaus žodžiai pasiliktų manyje.

Pavyzdžiui, tyliai šnabždėdamas (ir kartodamas) kai kurias sekmadienio Evangelijos ištraukas.

 

 

Penktadienis 26 d.

 

Genėjimas

 

Vynuogių augintojas išpjauna šakeles, kurios neduoda vynuogių, o vaisių duodančią šakelę „apvalo“ genėdamas. Kokiu tikslu? Kad jų duotų daugiau. Apmąstysiu vynininko gestus. Kartais jis apkarpo vynmedžius, kad vėjas sutaršytų lapus ir vynuoges, kartais palieka ūglius, kad apsaugotų vaisius nuo saulės kaitros. Vienas profesionalas rašė: „Vyno augintojo vaidmuo yra prižiūrėti, nukreipti, pasinaudoti pagalba iš gamtos, kad gautų vaisių, atskleidžiančių visą jo dirvos derlingumą“. Medituosiu tai.

 

 

Šeštadienis 27 d.

 

Prašyti!

 

Iš palyginimo apie vynuogyną Jėzus daro gražią išvadą. Jei pasiliksime jame: „Prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.“ Jėzus sako, kad duoti vaisių, net daug vaisių, nėra neįmanoma. Tačiau sunkiausia – ne judėti, blaškytis, o tiesiog pasilikti. Pirmiausia vaisiai neateina mūsų rankų

galia... Savo maldoje pasiliksiu ir prašysiu.

 

 

Sekmadienis 28 d.

 

Tapti Prisikėlusiojo mokiniais

 

Įdomi evangelija Velykų sekmadieniui. Apie Prisikėlimą neužsimenama. Kalbama apie vynmedžius ir vynininko darbą, vynininko, kuris daro viską, kad vynmedžiai duotų vaisių. Tvyro gausa! Jau ką ir kalbėti apie gero vyno pažadą šventinėms vaišėms, pavyzdžiui, Eucharistijai. Tapti Prisikėlusiojo

mokiniais reiškia leistis, kad darbuotųsi Tėvas ir širdį maitintų Kristus, pasiliekant Jo žodžiuose. Tada duosime daug vaisių. Jų gausa ir pažadėtas džiaugsmas yra Prisikėlimo ženklai.

Pasilikime ir būkime Prisikėlusiojo vynmedžio šakelės!

 

 

 

Asmeniniai užrašai, maldos intencijos       .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Parengta pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumo bendruomenės leidinį: (www.versdimanche.com).